Ynsanperwerlige çagyrýan goşgular
weather dashoguz 28° C Daşoguz

Ynsanperwerlige çagyrýan goşgular

Jemgyýet
02.04.2024  28

«Pähim-paýhas ummany Magtymguly Pyragy» ýyly akyldar şahyryň doglan gününiň 300 ýyllygy bellenilýän şanly ýyldyr. Ýaşlarymyzdan başlap, ýaşululara çenli onuň aýdymlaryny aýtmagy, şygyrlaryny diňlemegi gowy görýärler. Şahyryň pähim-paýhasa baý şygryýetini düzýän goşgularynyň ählisinde edep-ekramlylyga, kanagatlylyga, ynsanperwerlige bolan mizemez çagyryşlar ýaň salýar.

Beýik akyldar şahyrymyz adamlary şirin sözli, süýji dilli, mylakatly bolmaga çagyrýar. Şahyryň halkymyzyň şol döwürdäki ýaşaýşyny, durmuşyny, dürli wakalara gatnaşygyny, gahrymançylyklaryny, arzuw-isleglerini çeper beýan edýän goşgularynda ynsanperwerlik ýörelgeleri şöhlelenýär.

Agzybirlik, il-ýurdy söýmek, bir bitewi döwlete birleşmek, mertlik, batyrlyk, ar-namysly bolmak ýaly meseleler şygyrlarynyň ählisinde-de şahyryň kalbyndan çykýan ýürek owazy bolup ýaňlanýar.

Beýik akyldaryň gymmatly eserlerini döreden döwründen bäri ençeme ýyllar, asyrlar geçen hem bolsa, onuň galdyran edebi mirasy, dürdäne setirleri asla könelmeýär, öz çeperçilik gymmatyny ýitirmeýär.

Beýik akyldar şahyr watansöýüjiligi, dost-doganlygy, zähmetsöýerligi, tutanýerliligi, päk ýürekliligi, dogruçyllygy, arassa ahlagy ynsanperwerligiň özeni, görki hasaplaýar. Şahyr ýaramaz endikleri: gybatkeşligi, ýaltalygy, ýalançylygy berk ýazgarypdyr. Pöwheler, gopbamsylar, bilimsekler hem şahyryň tankydy nazaryndan sypmandyr.

         Magtymguly bu gün ähli babatda geňeşçimiz, halypamyz, döwürdeşimiz, beýik ussadymyz hökmünde biziň bilen bilelikde ýaşaýar. Beýik akyldarymyzyň döredijiligi, baý edebi mirasy uly terbiýeçilik ähmiýetine eýe bolup, onuň pent-nesihatlary, öwüt-ündewleri ýaşlarymyz üçin ruhubelentligiň hem-de ynsanperwerligiň gymmatly edep-terbiýe mekdebidir.

Meňzeş habarlar

Jemgyýet Şanly ýylyň şanyna
22.02.2023   37
Jemgyýet Bäsleşik geçirildi
07.03.2024   74
Jemgyýet Yhlasly zähmet üstünligiň kepilidir
09.04.2024   35
Jemgyýet Watan gahrymanlaryna buýsanç
10.05.2024   29
Jemgyýet Parahatçylyk we ynanyşmak taglymaty
24.04.2024   35
image