Yhlasly zähmet üstünligiň kepilidir
weather dashoguz 25° C Daşoguz

Yhlasly zähmet üstünligiň kepilidir

Jemgyýet
09.04.2024  17

Daşoguz welaýatynda badalga berlen gowaça ekişiniň depgini barha güýçlenýär. Welaýatyň Şabat etrabynyň S.Rozmetow adyndaky oba hojalyk paýdarlar jemgyýetiniň pagtaçy kärendeçileri hem şu ýyl 7300 gektar ýere gowaça ekmegi meýilleşdirip, bu işi agrotehniki kadalara laýyklykda gyzgalaňly alyp barýarlar.

Paýdarlar jemgyýetinde gowaça ekişi hojalygyň Was, Aşyk Aýdyň düzlüklerindäki ýerlerinde ýokary depgine eýe bolupdyr. Häzirki wagtda bolsa bu çäre onuň oba arasyndaky ýerlerinde hem günsaýyn gyzgalaňly häsiýete eýe bolýar. Munuň bu ýerde gowaça ekişine ýokary hilli taýýarlyk görülmeginiň netijesidigini bellemek zerurdyr.

Belli bolşy ýaly, paýdarlar jemgyýetinde ýer sürüminde, tekizlemesinde täze tehnologiýaly, kuwwatly tehnikalaryň ulanylyşy ýaly, gowaça ekişinde hem olara uly orun berilýär. Hojalykda öz kärende ýerlerini irki möhletlerde gowaça ekişini geçirmäge doly taýýar eden kärendeçi daýhanlar örän köp. Olaryň hatarynda Altyn Goçkarowanyň, Eziza Töräýewanyň, Ikram Nurmetowyň, Jemile Mätgurbanowanyň we beýlekileriň atlaryny tutmak mümkin. Ýeri gelende bellesek, bu kärendeçiler geçen ýyllarda-da özleriniň gözegçilik edýän meýdanlaryndan örän ýokary hasyl almagyň hötdesinden geldiler.

Hojalygyň kärendeçileriniň ýerden bol hasyl öndürmekleriniň esasy sebäbi olaryň ýeriň sürümine, tekizlenilişine, suwdan gandyrylyşyna, gurplandyrylyşyna aýratyn üns bermeginden gelip çykýar. Bu işleriň talabalaýyk ýerine ýetirilen meýdanlarynyň gyrasynda goşmaça ders döküniniň uly üýşmekleri muňa ýene bir mysaldyr.

Görnüşi ýaly, diňe bir welaýatda däl, eýsem ýurdumyzda öz üstünlikleri bilen giňden tanalýan bu paýdarlar jemgyýetinde gowaça ekişiniň depgini gün geldigiçe, belki-de, sagatsaýyn ýokarlanýar. Bu bolsa onuň şan-şöhratly ýylymyzda has-da belent sepgitlere ýetmeginiň berk binýadydyr.

Meňzeş habarlar

Jemgyýet Gymmatly eseriň buýsançly söhbedi
12.04.2024   13
Jemgyýet Döwürleriň hem köňülleriň çyragy
23.05.2024   19
Jemgyýet Baýramçylyga bagyşlandy
23.03.2024   39
Jemgyýet Täsirli gezelenç
06.05.2024   13
Jemgyýet Gözel tebigatyň goragynda
08.04.2024   12
Jemgyýet Ganatly bedewleriň waspy
26.04.2024   26
Jemgyýet Çagany ýaşdan...
04.06.2024   14
image