Ýeralma hasyly ýygnalýar
weather dashoguz 28° C Daşoguz

Ýeralma hasyly ýygnalýar

Ykdysadyýet
11.06.2024  17

Hormatly Prezidentimiziň halkymyzyň öz topragymyzda öndürilen ýeralma, şeýle hem gök önümler bilen bolelin üpjün edilmegi barada öňde goýýan wezipeleriniň üstünlikli ýerine ýetirilmegine saldamy goşant goşmagy maksat edinen welaýatyň ekerançylary «Pähim-paýhas ummany Magtymguly Pyragy» ýylynda gaýratly zähmet çekýärler. Şeýlelikde, ekerançy daýhanlar şu ýylda ýeralma ekilen 8800 gektar meýdanda ýetişdirilen hasyly ýitgisiz ýygnap almak ugrundaky işlere öz wagtynda girişip, häzirki günlerde olary öndürijilikli dowam etdirýärler.

Bu babatda Daşoguz welaýatynyň Şabat etrabynyň ekerançylarynyň has-da tapawutlanýandyklaryny bellemek bolýar. Ýagny olar özleri üçin döredilen şertlerden ýerlikli peýdalanmak bilen, şu ýyl 1995 gektar meýdanda ýeralmanyň bol hasylyny ýetişdirdiler hem-de ony ýygnamaklyga öňdäkileriň hatarynda ähli gujur-gaýratlaryny gönükdirdiler. Şeýlelikde, şu wagta  çenli etrabyň «Nowbahar» daýhan birleşiginde 1 müň, «Dostluk» daýhan birleşiginde 600, «Azatlyk» daýhan birleşiginde 500 tonnadan gowrak ýeralma ýygnalyp, döwlet harmanyna tabşyryldy. Ýetişdirilen ýeralmany öz wagtynda ýygnap, döwlet harmanyna tabşyrmak babatyndaky işler Görogly, Boldumsaz we beýleki etraplarda hem günsaýyn ýokary depginlere eýe bolýar. Munuň özi halkymyzyň bu önüme bolan isleginiň doly kanagatlandyrylmagyna önjeýli ýardam berer.

Meňzeş habarlar

Ykdysadyýet Pileçileriň yhlasly işleri
07.05.2024   29
Ykdysadyýet Islegli önümler öndürilýär
14.11.2023   28
Ykdysadyýet Bereket önýän meýdanlar
27.06.2024   30
Ykdysadyýet Harman barha beýgelýär
22.05.2024   32
Ykdysadyýet Taýýarlyk işleri ýaýbaňlandyrylýar
30.01.2023   27
Ykdysadyýet Ýazdaky hereket — güýzdäki bereket
28.03.2024   31
Ykdysadyýet Ulgam ösüş ýolunda
15.12.2023   34
image