Ýaşaýyş hakynda aýdym
weather dashoguz 25° C Daşoguz

Ýaşaýyş hakynda aýdym

Jemgyýet
20.05.2024  20

Garaşsyz ýurdumyzda her ýylyň maý aýynyň soňky ýekşenbesinde Türkmen halysynyň baýramy uly dabaralara beslenip bellenilip geçilýär. Munuň özi halkymyzyň milli gymmatlyklarynyň naýbaşylarynyň biri hasaplanylýan türkmen halysyna, halyçylyk sungatyna, ony şeýle kämil derejelere ýetiren gelin-gyzlara belent sarpanyň nyşanydyr.

Türkmen halkynyň Milli Lideri Gahryman Arkadagymyz türkmen halysynyň şan-şöhratyny dünýä ýaýmak, onuň döreýiş taryhyny öwrenmek boýunça çäksiz uly işleri amala aşyrdy. Muňa Milli Lideriň «Janly rowaýat», «Arşyň nepisligi» atly kitaplarynda beýan edilýän wakalar, berilýän gürrüňler, getirilýän rowaýatlar hem doly şaýatlyk edýär. «Janly rowaýat» kitabynda: «Eger aýdym-saz sözlerde we owazlarda halk durmuşyny beýan edýän bolsa, onda halylarda guşlaryň ganat ýaýmagy, kebelekleriň tolgundyryjy ganat kakmagy, ýeňiljek ýel öwsüşi, dag çeşmesiniň şirrildisi, gül ýapraklarynyň şygyrdysy reňklerde ýüze çykýar» diýlip, çäksiz söýgi-guwanç bilen aýdylýar.

Belläp geçişimiz ýaly, Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe halkymyzyň halyçylyk sungatyny ösdürmäge, bu babatda derwaýys şertleri döretmäge aýratyn uly üns berýär. Şonuň netijesinde ata Watanymyzyň dürli künjeklerinde täze halyçylyk kärhanalary açylýar, ozaldan bar bolanlarynyň mümkinçilikleri artdyrylýar. Mundan başga-da, türkmen halysyna bagyşlanan çäreler, sergiler, maslahatlar geçirilip, halyçylyk sungatynyň we halyçy gelin-gyzlarymyzyň abraý-mertebesi belende göterilýär. Olara gatnaşýan, syn edýän ildeşlerimiziň, şonuň bilen birlikde-de, daşary ýurtly myhmanlaryň täsirli gürrüňleri muny aýdyň tassyklaýar.

Ýurdumyzda döredilýän şeýle giň mümkinçiliklerinden peýdalanyp, Daşoguz welaýatynyň çäklerinde hem halkymyzyň halyçylyk sungatyny, ýol-ýörelgelerini rowaçlandyrmaga gönükdirilen möhüm işler amala aşyrylýar. Bu babatda Daşoguz çeper halyçylyk kärhanasynyň we onuň etraplardaky önümhanalarynyň ussat halyçy gelin-gyzlarynyň bitirýän hyzmatlary örän saldamlydyr.

Ýeri gelende aýtsak, geçen ýyllarda olaryň ençemesi Türkmenistanyň Prezidentiniň Permany bilen «Türkmenistanyň at gazanan halyçysy» diýen hormatly ada, ýokary döwlet sylaglaryna mynasyp boldular. Bu belent hormat-sarpa bilen ruhy galkynan tejribeli halyçylar häzirki günlerde has-da öndürijilikli zähmet çekýärler. Şol bir wagtyň özünde-de olar ömürlerini bagyş eden kärleriniň inçe syrlaryny ýaşlara öwretmek, şeýlelikde, bu gadymy hünäriň uzak geljege dowam etmegine goşant goşmak barada hem ýadawsyz alada edýärler.

Meňzeş habarlar

Jemgyýet Bagtyýar maşgalalaryň şatlygy
07.06.2024   13
Jemgyýet Şanly ýylyň şanyna
22.02.2023   27
Jemgyýet Dil bilmek — kämillik
15.03.2024   38
Jemgyýet Okuw maslahaty guraldy
18.03.2024   38
Jemgyýet 8-nji mart Halkara zenanlar güni
08.03.2024   66
Jemgyýet Parahatçylyk we ynanyşmak taglymaty
24.04.2024   25
Jemgyýet Watanyň mertebe tugy
09.03.2024   67
image