Ýaş ýangyn söndürijileriň bäsleşigi
weather dashoguz 23° C Daşoguz

Ýaş ýangyn söndürijileriň bäsleşigi

Jemgyýet
16.04.2024  18

Golaýda Daşoguz şäherindäki «Garaşsyzlyk» sport desgasynda «Ýangyn howpsuzlygy hakynda» Türkmenistanyň Kanunyna laýyklykda, ýurdumyzyň mekdep okuwçylarynyň ýaş ýangyn söndüriji toparlarynyň arasynda yglan edilen ýangyn-amaly sport bäsleşiginiň Daşoguz welaýat tapgyry geçirildi.

Bäsleşigiň şertlerine görä, oňa gatnaşyjy toparlaryň agzalary 100 metrlik päsgelçilikli aralyga ylgamak, 4x100 metrlik ýangyn estafetasynyň talaplaryny ýerine ýetirmek boýunça ýaryşdylar hem-de özleriniň erjelliklerini görkezmegi başardylar. Olaryň çykyşlaryna ýörite düzülen eminler topary tarapyndan gözegçilik edildi hem-de degişli bahalar berildi.

Bäsleşigiň ahyrynda emin agzalarynyň gelen netijelerine görä, 1-nji orna Daşoguz şäherindäki daşary ýurt dillerine ýöriteleşdirilen 24-nji, 2-nji orna Akdepe etrabyndaky 33-nji, 3-nji orna hem Köneürgenç etrabyndaky 59-njy orta mekdepleriň ýaş ýangyn söndürijiler toparlarynyň mynasyp bolandyklary yglan edildi. Bäsleşigiň ýeňijilerine, şeýle-de onda tapawutlanan türgenlere diplomlar, ýadygärlik sowgatlary gowşuryldy. Şeýle hem 1-nji orny eýelän topar şu bäsleşigiň döwlet tapgyryna gatnaşmaga hukuk gazandy.

Meňzeş habarlar

Jemgyýet Atlar bilen bagly aýtgylar
22.04.2024   9
Jemgyýet Täsirli gezelenç
06.05.2024   10
Jemgyýet Köňülleriň çyragy sen, Pyragy!
10.04.2024   16
Jemgyýet Baýramçylyga bagyşlandy
23.03.2024   32
Jemgyýet Ussatlyk mekdebi
15.04.2024   11
Jemgyýet Maşgala gymmatlygy — döwrüň talaby
09.04.2024   22
Jemgyýet Parahatçylyk we ynanyşmak taglymaty
24.04.2024   17
Jemgyýet Dil bilmek — kämillik
15.03.2024   32
image