Ýaş türgeniň üstünligi
weather dashoguz 25° C Daşoguz

Ýaş türgeniň üstünligi

Sport
29.01.2023  17

Daşoguz welaýatynyň Görogly etrabyndaky 23-nji orta mekdebiň 6-njy synp okuwçysy Sylapberdi Gaýlyýew 2010-2011-nji ýyllarda doglan oglanlaryň arasynda türkmen milli göreşi boýunça geçirilen bäsleşigiň etrap tapgyrynda ýeňiji bolup, bäsleşigiň welaýat tapgyryna gatnaşmaga hukuk gazandy we onda 28 kilogram agram derejesinde üstünlikli çykyş edip, birinji orny eýeledi.

— Sportdaky bu ýeňşim ýurdumyzda köpçülikleýin bedenterbiýäni we sporty ösdürmek, halkara sport ýaryşlarynda, dünýä çempionatlarynda mähriban Watanymyzyň ýaşyl Tuguny parlatjak türgenleri ösdürip ýetişdirmek ugrunda edilýän tagallalaryň miwesidir. Üstünlik üstünlige ruhlandyrýar. Men şu günler bäsleşigiň aprel aýynda geçiriljek döwlet tapgyryna ykjam taýýarlyk görýärin. Baş maksadym — ol ýerde-de ýeňiji bolmak — diýip, Sylapberdi Gaýlyýew uly ruhubelentlik bilen aýdýar. Biz hem geljegine uly umyt bildirilýän ýaşajyk türgene sport äleminde mundan beýläk-de ýeňişleriň hemra bolmagyny tüýs ýürekden arzuw edýäris.

Meňzeş habarlar

Sport Ýeňişli menziller «Galkanda»
22.04.2024   10
Sport Türkmenistan — sport ýurdy
26.03.2024   29
Sport Ilkinji günüň ilkinjileri
16.04.2024   15
Sport Gyzykly geçen ýaryşlar
13.02.2023   27
Sport Ýetginjek türgeniň ýeňşi
08.05.2024   35
Sport Woleýbolçy gyzlaryň üstünligi
26.03.2024   25
image