Ýaş lukmanyň täzeçil gözlegleri
weather dashoguz 28° C Daşoguz

Ýaş lukmanyň täzeçil gözlegleri

Jemgyýet
30.04.2024  40

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwrüniň her bir güni zähmet üstünliklerine, belent sepgitlere beslenýär. Ýurdumyzda her bir ynsanyň halal zähmet çekmegi, kesbinden kemal tapyp, ata Watanymyzyň dürli ugurlarynda gazanylýan üstünliklere öz goşantlaryny goşmagy üçin ägirt uly mümkinçilikler döredilýär. «Halka hyzmat edýän ynsan Haka ýakyn» diýen hikmetli söze sygynýan halkymyz kesbi-kärine ikilik etmeýän ynsanlara uly hormat goýýar.

Halkymyzda «Işleseň il tanar» diýen pähim bar. Şeýle ynsanlaryň biri hem Daşoguz welaýat köpugurly hassahanasynyň trawmatologiýa we ortopediýa bölüminiň müdiri Şöhrat Jumadurdyýewdir. Ol heniz ýaşdygyna garamazdan, il içinde eli ýeňil lukman hökmünde tanalýar.

«Guş ganatsyz bolmaz, adam — arzuwsyz» diýlişi ýaly, çagalykdan lukman bolmak arzuwy ony Myrat Garryýew adyndaky Türkmenistanyň Döwlet lukmançylyk uniwersitetine getirýär. Şöhrat talyp döwründe irginsiz ylmy edebiýatlary öwrenmek arkaly öz bilimini has kämilleşdirýär. Ynsan saglygyny goramak ýaly asylly käriň eýesi bolan Şöhrat Jumadurdyýew, zähmet ýoluna gadam basanyna köp wagt geçmedik hem bolsa, näsaglaryň daýanç-hereket ediş synalarynda çylşyrymly operasiýalary üstünlikli geçirmegi başarýar. Ol «Saglyk» Döwlet maksatnamasynyň çäklerinde ulgamyň işini ösdürmek we saglygy goraýyş işgärleriniň hünär derejesini artdyrmak maksady bilen guralan okuw-tejribelikleriň çäklerinde daşary ýurtlaryň iri lukmançylyk merkezlerinde ençeme gezek bolup, hünär kämilligini has-da artdyrdy.

Täze taryhy döwürde milli saglygy goraýyş ulgamyny halkara ülňülere laýyklykda ösdürmek babatda durmuşa geçirilýän ägirt uly işler ýaş lukmany öz asylly kärine has yhlasly çemeleşmäge ruhlandyrýar. Ol her gezek öz iş ýerine, ýagny welaýat köpugurly hassahanasynyň döwrebap binasyna gadam basanda döwrümiziň ajaýyplyklaryna bolan buýsanjy göwnüni joşdurýar. Hassahananyň kämil lukmançylyk tehnologiýalary bilen enjamlaşdyrylmagy döwrebap kesel bejeriş amallaryny ýerine ýetirmäge şert döredýär. Ýaş lukmanyň gözegçiliginde näsaglaryň daýanç we hereket ediş synalarynda dürli döwrebap amallar ýerine ýetirilýär. Hatda dyz bogunlarynda endoprotez operasiýasynyň bir adamyň iki dyzynda hem şowly geçirilmegi Şöhradyň kesp-kär babatda barha kämilleşýändiginden habar berýär. Häzirki wagtda ýaş lukman ýurdumyzyň saglygy goraýyş ulgamyny ösdürmek, halkyň saglygyny goramak babatda durmuşa geçirilýän döwlet syýasatyna mynasyp goşant goşmagy, sagdyn durmuş ýörelgesini wagyz etmegi durmuş ýörelgesine öwrüp, özüniň halal zähmeti bilen il içinde adygýar.

Meňzeş habarlar

Jemgyýet Gymmatly eseriň buýsançly söhbedi
12.04.2024   20
Jemgyýet Atlar bilen bagly aýtgylar
22.04.2024   26
Jemgyýet Wagyz-nesihat maslahaty
13.07.2024   11
Jemgyýet Watanyň bagtyýar nesilleri
24.05.2024   34
Jemgyýet Sagdyn jemgyýet — berkarar döwlet
20.04.2024   25
Jemgyýet Şanly ýylyň şanyna
22.02.2023   36
Jemgyýet Döwürleriň hem köňülleriň çyragy
23.05.2024   28
Jemgyýet Kitap — kämilligiň gözbaşy
04.04.2024   37
image