Woleýbolçy gyzlaryň üstünligi
weather dashoguz 28° C Daşoguz

Woleýbolçy gyzlaryň üstünligi

Sport
26.03.2024  35

Golaýda sportuň woleýbol görnüşi boýunça Türkmenistanyň birinjiligini almak ugrunda 2007-nji ýylda doglan we ondan kiçi ýaşly oglanlaryň hem-de gyzlaryň arasynda ýaryş Mary welaýatynda geçirildi. Ýaryşa Daşoguz welaýatynyň woleýbolçy gyzlar topary hem uly höwes bilen gatnaşdy.

Şunlukda, örän çekeleşikli hem-de gyzykly geçen ýaryşda üstünlikli çykyş edip, Daşoguz şäherindäki 6-njy sport mekdebiniň gyzlar topary ikinji orna mynasyp boldy. Ýaryşyň ýeňijilerine Türkmenistanyň Bedenterbiýe we sport baradaky döwlet komitetiniň Hormat hatlary hem-de Türkmenistanyň Milli woleýbol federasiýasynyň Kubogy we hemaýatçylaryň gymmat bahaly sowgatlary dabaraly ýagdaýda gowşuryldy.

Meňzeş habarlar

Sport Ýetginjek türgeniň ýeňşi
08.05.2024   48
Sport Şadyýan tomus
01.07.2024   14
Sport Sport — sagdynlygyň gözbaşy
20.05.2024   32
Sport Spartakiadanyň welaýat tapgyry
20.12.2022   22
Sport Ökde türgenleriň ýeňşi
15.07.2024   7
Sport Ýaryşyň guramaçylygyna goşant
16.04.2024   36
Sport Ildeşimiziň halkara üstünligi
19.03.2024   39
image