Watanyň mertebe tugy
weather dashoguz 23° C Daşoguz

Watanyň mertebe tugy

Jemgyýet
09.03.2024  55

Baharyň göwünlere galkynyş, tebigata özgeriş getirýän ajaýyp pursatlarynda giňden bellenilýän Halkara zenanlar güni mynasybetli geçirilýän dabaralar gülden görkli gelin-gyzlarymyzyň taryhy döwürde sarpasynyň has-da belent tutulýandygyny alamatlandyrýar. Nurana baýramçylyk mynasybetli «Daşoguz habarlary» gazetiniň redaksiýasynyň Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň welaýat birleşmesi hem-de Daşoguz şäher medeniýet merkezi bilen bilelikde guramagynda «Zenanlar — berkarar Watanymyzyň mertebe tugy» ady bilen baýramçylyk dabarasy geçirildi.

TKA-nyň welaýat birleşmesiniň uly mejlisler jaýynda geçirilen dabara dürli ulgamlarda zähmet çekýän bagtyýar gelin-gyzlar gatnaşdylar. Dabarada çykyş edenler täze taryhy döwürde zenanlara goýulýan belent hormat-sarpa hakynda buýsançly gürrüň etdiler. Çykyşlarda jemgyýetimizde zenanlaryň tutýan ornunyň uludygyny, olaryň netijeli işlemegi üçin ähli mümkinçilikleriň döredilendigini bellediler.

Baýramçylyk çäresiniň dowamy şäher medeniýet merkeziniň aýdymçylarynyň hem-de çeper höwesjeňleriniň aýdym-sazly çykyşlary bilen utgaşdy.

Meňzeş habarlar

Jemgyýet Parahatçylyk we ynanyşmak taglymaty
24.04.2024   17
Jemgyýet Pyragynyň arzuwlan zamanasynyň waspy
21.02.2023   13
Jemgyýet Güller — göwünleriň bezegi
18.04.2024   16
Jemgyýet Milli mukaddeslikleriň şanyna
16.05.2024   8
Jemgyýet Gadymy senediň galkynyşy
27.03.2024   27
Jemgyýet Watan gahrymanlaryna buýsanç
10.05.2024   11
Jemgyýet Sagdyn jemgyýet — berkarar döwlet
29.04.2024   12
image