Watanyň bagtyýar nesilleri
weather dashoguz 25° C Daşoguz

Watanyň bagtyýar nesilleri

Jemgyýet
24.05.2024  24

Çagalary goramagyň halkara güni mynasybetli, Gurbanguly Berdimuhamedow adyndaky Howandarlyga mätäç çagalara hemaýat bermek boýunça haýyr-sahawat gaznasy bilen Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Merkezi geňeşiniň bilelikde yglan eden «Biz — Arkadag Serdarly Watanyň bagtyýar nesilleri» atly bäsleşigiň birinji tapgyry Daşoguz welaýatynzda uly ruhubelentlikde geçirildi.

Bagtyýar nesilleriň kalbynda ata Watanymyzyň gözelliklerine, ýurdumyzyň ösüşlerine hem-de parahatçylyga bolan söýgini kemala getirmekde möhüm ähmiýete eýe bolan bäsleşik berkarar döwletimizde hormatly Prezidentimiz we Gahryman Arkadagymyz tarapyndan döredijilik bilen meşgullanýan ýaş nesilleriň aýratyn üns-alada bilen gurşalyp alynýandygynyň aýdyň nyşanyna öwrüldi.

Bäsleşigiň şertlerine laýyklykda, 14 ýaşa çenli çagalaryň çeken surat eserleriniň sergisi welaýat Taryhy we ülkäni öwreniş muzeýinde ýaýbaňlandyryldy. Emin agzalary bäsleşigiň düzgünine görä, zehinli çagalaryň 50 sany işini TMÝG-niň Merkezi geňeşine hödürlediler.

Meňzeş habarlar

Jemgyýet Wagtlaryny hoş geçirýärler
10.06.2024   7
Jemgyýet Baş baýlygyň goragynda
02.04.2024   28
Jemgyýet Çagany ýaşdan...
04.06.2024   14
Jemgyýet Sagdyn jemgyýet — berkarar döwlet
29.04.2024   18
Jemgyýet Akyldaryň döredijiligine bagyşlandy
20.03.2024   26
Jemgyýet Gymmatly eseriň buýsançly söhbedi
12.04.2024   13
Jemgyýet Ruhubelentlige beslenen dabaralar
05.04.2024   29
Jemgyýet Halkara olimpiadanyň ýeňijileri
05.04.2024   27
image