Watan gahrymanlaryna buýsanç
weather dashoguz 28° C Daşoguz

Watan gahrymanlaryna buýsanç

Jemgyýet
10.05.2024  29

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwrüniň «Pähim-paýhas ummany Magtymguly Pyragy» ýylynda dabaraly bellenilýän şanly sene — 1941 — 1945-nji ýyllaryň Beýik Watançylyk urşunda gazanylan Ýeňşiň 79 ýyllygy mynasybetli, Daşoguz  welaýat häkimliginiň mejlisler zalynda baýramçylyk dabarasy geçirildi.

Dabarada çykyş edenler 1418 günläp dowam eden gazaply uruşda türkmenistanly gerçekleriň hem dürli harby birikmelerde, atyjylyk brigadalarynda, atly diwiziýada gaýduwsyzlygyň hem edermenligiň belent nusgasyny görkezendiklerini, köp sanlysynyň «Sowet Soýuzynyň Gahrymany» diýen belent ada, söweş ordenlerine we medallaryna, urşa gidenleriň yzynda galyp, tylda zähmet çekenleriň «1941 — 1945-nji ýyllaryň Beýik Watançylyk urşunda edermenlik zähmeti üçin» diýen medala mynasyp bolandyklary dogrusynda uly buýsanç bilen gürrüň etdiler.

Meňzeş habarlar

Jemgyýet Watanyň daýanjy
03.06.2024   18
Jemgyýet Bäsleşigiň şäher tapgyr
12.02.2023   38
Jemgyýet Sähradaky haýyrly işler
16.03.2024   64
Jemgyýet Parahatçylyk we ynanyşmak taglymaty
24.04.2024   35
Jemgyýet Köňülleriň çyragy sen, Pyragy!
10.04.2024   36
Jemgyýet Kitap — kämilligiň gözbaşy
04.04.2024   37
Jemgyýet Şanly ýylyň şanyna
22.02.2023   36
Jemgyýet Bäsleşigiň welaýat tapgyry
11.05.2024   33
image