Wagyz-nesihat çäresi geçirildi
weather dashoguz 28° C Daşoguz

Wagyz-nesihat çäresi geçirildi

Jemgyýet
11.04.2024  27

Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň Daşoguz şäher bölüminiň guramagynda sagdyn durmuş ýörelgelerini ündemek, maşgala gymmatlygyny, ahlak arassalygyny, milli ýol-ýörelgelerimizi wagyz etmek maksady bilen, «Sagdyn jemgyýet — berkarar döwlet» diýen at bilen wagyz-nesihat çäresi geçirildi.

Berkarar döwletimizde sagdyn durmuş ýörelgelerini ornaşdyrmak maksady bilen, welaýat Enäniň we çaganyň saglygyny goraýyş merkezinde wagyz-nesihat çäresi geçirildi. Onuň dowamynda çykyş edenler  ruhy we beden taýdan sagdyn nesli kemala getirmek babatynda ýurdumyzda amala aşyrylýan işler hakynda aýratyn durup geçdiler.

Meňzeş habarlar

Jemgyýet Iň gowy gyzlar gurnagy belli boldy
04.02.2023   30
Jemgyýet Pyragynyň arzuwlan zamanasynyň waspy
21.02.2023   21
Jemgyýet Dil bilmek — kämillik
15.03.2024   50
Jemgyýet Bäsleşigiň şäher tapgyr
12.02.2023   38
Jemgyýet Bäsleşik geçirildi
07.03.2024   74
Jemgyýet Wagtlaryny hoş geçirýärler
10.06.2024   26
Jemgyýet Sagdyn jemgyýet — berkarar döwlet
29.04.2024   32
Jemgyýet Bedew atyň tarypyny aýdaly
15.04.2024   33
image