Wagtlaryny hoş geçirýärler
weather dashoguz 28° C Daşoguz

Wagtlaryny hoş geçirýärler

Jemgyýet
10.06.2024  27

Şu günler güneşli Diýarymyzda bagtyýar çagalaryň tomusky dynç alşy ýatda galyjy pursatlara beslenip dowam edýär. Daşoguz welaýatyndaky «Bagtyýar nesil» çagalar sagaldyş we dynç alyş merkezini hem bagtyýar çagalaryň şatlyk-şowhuny, gülki sesleri gurşap aldy. Bu merkezde üç tapgyrda — her tapgyrda 300, jemi 900 çaga dynç alýar. Häzirki wagtda bolsa merkezde tomusky dynç alyş möwsüminiň birinji tapgyry dowam edýär. Ähli amatlyklary bolan merkezde dynç alýan çagalaryň şatlyk-şagalaňy bu ýerde guralýan dabaralaryň baý many-mazmuny bilen utgaşyp, göwünleri galkynan körpeleriň durmuşyna röwşenlik çaýýar. Merkezde kitaphanadyr muzeý, şeýle hem sportuň dürli görnüşleri bilen meşgullanmaklary üçin ýörite woleýbol, basketbol, tennis meýdançalary dynç alýan çagalaryň hyzmatynda. Bagtdan paýly balalar merkezde öz wagtlaryny diýseň gyzykly we many-mazmunly geçirýärler.

Çagalaryň arzyly tomusky dynç alyş günleri olara ajaýyp pursatlary, ruhubelent duýgulary bagyş edýär.

Meňzeş habarlar

Jemgyýet Ýurduň daýanjy ýaşlar
14.02.2023   51
Jemgyýet Sarpaly bedewler
15.04.2024   47
Jemgyýet Iň gowy gyzlar gurnagy belli boldy
04.02.2023   30
Jemgyýet Lukman zenanlar sylaglandylar
07.03.2024   71
Jemgyýet Maşgala gymmatlygy — döwrüň talaby
09.04.2024   42
Jemgyýet Aýlaryň serweri
09.03.2024   52
Jemgyýet Ýaşaýyş hakynda aýdym
20.05.2024   35
image