Şat dünýäniň saýrak bilbilleri
weather dashoguz 21° C Daşoguz

Şat dünýäniň saýrak bilbilleri

Medeniýet
17.04.2024  14

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe ýaş nesilleriň aýdym-saza, medeniýete we sungata bolan höwesini artdyrmak maksady bilen, bäsleşikler, ýaryşlar yzygiderli geçirilýär. Indi birnäçe ýyl bäri halkymyzyň söýgüsini gazanan, Türkmenistanyň Prezidentiniň «Türkmeniň Altyn asyry» atly bäsleşiginiň çäklerinde geçirilýän ýaş zehinleriň arasynda yglan edilen  «Garaşsyzlygyň merjen däneleri» atly bäsleşik hem körpe nesilleriň arasyndan ençeme zehinleri ýüze çykardy.

«Garaşsyzlygyň merjen däneleri» bäsleşiginiň Daşoguz welaýat tapgyry Nurmuhammet Andalyp adyndaky döwlet sazly drama teatrynda geçirilip, oňa zehinli çagalar işjeň gatnaşdylar. Olar özleriniň çykyşlarynda bagtyýar çagalygy, ata Watanymyzyň ösüşlerini joşgunly wasp etdiler. Kalba joşgun eçilýän çykyşlaryň dowamynda nusgawy aýdym-saz eserleriniň bagtyýar körpeler tarapyndan döwrebap derejede ýerine ýetirilmegi has-da täsirli boldy. Dürli dillerde ýaňlanan aýdymlarda dost-doganlygyň, parahatçylygyň waspy belentden ýaňlandy. Çagalar tans toparlarynyň taýýarlan joşgunly tanslary dabaranyň şowhunyny artdyrdy. Biri-birinden höwesli, biri-birinden erjel ýaşajyk zehinleriň çykyşlaryna eminler topary tarapyndan degişli baha berildi. Şunda çagalaryň sahnada özlerini alyp baryşlaryna, ýerine ýetirijilik ussatlygyna seredildi.

Meňzeş habarlar

Medeniýet Halypany hatyralap
13.04.2024   32
Medeniýet Gül Diýaryň belent waspy
25.05.2024   7
Medeniýet Baý geçmişimiziň belent tarypy
06.04.2024   17
Medeniýet Jöwen diňi
20.11.2022   41
Medeniýet Mirasa sarpaly Watan
21.03.2024   17
Medeniýet Owazy äleme doldy dutaryň!
14.09.2023   11
Medeniýet Çaýhalta
20.11.2022   14
image