Şanly ýylyň şanyna
weather dashoguz 28° C Daşoguz

Şanly ýylyň şanyna

Jemgyýet
22.02.2023  37

«Pähim-paýhas ummany Magtymguly Pyragy» ýylyna bagyşlanan, kalplara şatlyk paýlaýan dabaralaryň biri Türkmenistanyň Agrar partiýasynyň Daşoguz welaýat komitetiniň guramagynda «Daşoguzpagta» önümçilik birleşiginde geçirildi.

Maslahata oba hojalyk toplumynyň işgärleri, jemgyýetçilik guramalarynyň wekilleri gatnaşdylar. Maslahatyň dowamynda çykyş edenler akyldar şahyrymyzyň döredijilik mirasyny öwrenmek boýunça durmuşa geçirilýän beýik işler barada buýsanç bilen belläp geçdiler. Şeýle hem çykyş edenler «Pähim-paýhas ummany Magtymguly Pyragy» ýylynyň ilkinji günlerinde hormatly Prezidentimiziň oba hojalyk pudagyny ösdürmäge badalga berýän taryhy çözgütleriniň ähmiýeti hakynda hem nygtadylar.

Maslahatda döredijilik bilen meşgullanýan ýaşlar çykyş edip, özleriniň şanly ýyla bagyşlap döreden goşgularyny okadylar.

Meňzeş habarlar

Jemgyýet Sagdyn jemgyýet — berkarar döwlet
29.04.2024   33
Jemgyýet Halypa-şägirtlik ýörelgesine eýerip
05.07.2024   21
Jemgyýet Eli tagamly çeper gyzlar
22.03.2024   55
Jemgyýet Maşgala gymmatlygy — döwrüň talaby
09.04.2024   42
Jemgyýet Ussatlyk mekdebi
15.04.2024   30
Jemgyýet Okuw maslahaty guraldy
18.03.2024   51
Jemgyýet Gözelligiň we nuranalygyň baýramy
06.03.2024   71
Jemgyýet Oraza tutmagyň saglyga peýdasy
13.03.2024   59
image