Sagdyn jemgyýet — berkarar döwlet
weather dashoguz 28° C Daşoguz

Sagdyn jemgyýet — berkarar döwlet

Jemgyýet
29.04.2024  33

Golaýda Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň Daşoguz welaýatynyň Akdepe etrap guramasynyň guramagynda sagdyn durmuş ýörelgelerini ündemek, ahlak terbiýesini, maşgala mukaddesligini we milli ýol-ýörelgelerimizi wagyz etmek maksady bilen, «Sagdyn jemgyýet — berkarar döwlet» atly wagyz-nesihat maslahatlary geçirildi.

Andalyp şäher medeniýet merkezinde geçirilen maslahata ilkinji zenanlar guramalarynyň ýolbaşçylary, işjeň agzalary, mährem eneler, okuwçy gyzlar gatnaşdylar. Maslahatda çykyş edenler ýurdumyzda sagdyn durmuş ýörelgelerini ornaşdyrmaga, ýaş nesilleriň berk bedenli, ruhy taýdan sagdyn, Watana wepaly, zähmetsöýer, kämil şahsyýetler bolup ýetişmeklerine, maşgala gymmatlyklaryny gorap saklamaga zenanlarymyzyň uly goşant goşýandyklary dogrusynda belläp geçdiler.

Şeýle mazmundaky wagyz-nesihat maslahatlary Nurmuhammet Andalyp adyndaky oba medeniýet öýünde, etrapdaky 22-nji, 55-nji, 63-nji orta mekdeplerde, şeýle hem Ruhubelent etrabynyň medeniýet merkezinde, etrapdaky 2-nji sport mekdebinde, 3-nji we 4-nji orta mekdeplerde ýokary guramaçylyk ýagdaýynda geçirildi.

Meňzeş habarlar

Jemgyýet Gymmatly eseriň buýsançly söhbedi
12.04.2024   20
Jemgyýet Il saglygy – ýurt baýlygy
06.07.2024   36
Jemgyýet Gowaça ekişiniň depgini ýokarlanýar
03.04.2024   25
Jemgyýet Gadymy senediň galkynyşy
27.03.2024   39
Jemgyýet Şanly ýylyň şanyna
22.02.2023   36
Jemgyýet Milli mukaddeslikleriň şanyna
16.05.2024   29
Jemgyýet Watanyň mertebe tugy
09.03.2024   79
image