Sagdyn jemgyýet — berkarar döwlet
weather dashoguz 23° C Daşoguz

Sagdyn jemgyýet — berkarar döwlet

Jemgyýet
20.04.2024  9

Golaýda TZB-niň Daşoguz welaýatynyň Görogly etrap bölüminiň guramagynda zenanlaryň arasynda maşgala gymmatlyklaryny, sagdyn durmuş ýörelgelerini wagyz etmek, nika bozulmalarynyň öňüni almak, ahlak arassalygyny, milli ýol-ýörelgelerimizi ündemek maksady bilen, «Sagdyn jemgyýet — berkarar döwlet» atly wagyz-nesihat duşuşyklary geçirildi.

Etrap medeniýet merkezinde, etrapdaky 50-nji, 65-nji, 21-nji orta mekdeplerde, Magtymguly adyndaky hem-de Türkmenýoly geňeşlikleriniň oba medeniýet öýlerinde ýokary guramaçylyk derejesinde, işjeň häsiýetde geçirilen maslahatlarda zenanlar guramasynyň işjeň agzalary, beýleki jemgyýetçilik guramalarynyň, hukuk goraýjy edaralaryň, RÝNÝ bölüminiň wekilleri çykyş etdiler. Çykyşlarda bedew bady bilen ösýän ýurdumyzda gazanylýan üstünlikler, oňa zenanlaryň öz orunlarynda goşýan mynasyp goşantlary, nesil terbiýelemekdäki hyzmatlary, maşgala gymmatlygyny gorap saklamakdaky göreldeleri we bu babatda olara uly ynamyň bildirilýändigi dogrusynda nygtalyp geçildi.

Meňzeş habarlar

Jemgyýet Bäsleşigiň welaýat tapgyry
11.05.2024   8
Jemgyýet Ussatlyk mekdebi
15.04.2024   11
Jemgyýet Bäsleşigiň şäher tapgyr
12.02.2023   20
Jemgyýet Şu günki yhlas — ertirki üstünlik
04.04.2024   17
Jemgyýet Lukman zenanlar sylaglandylar
07.03.2024   46
Jemgyýet Täsirli geçen maslahat
16.02.2023   17
Jemgyýet Maşgala gymmatlygy — döwrüň talaby
09.04.2024   22
image