Sagdyn durmuş wagyz edildi
weather dashoguz 28° C Daşoguz

Sagdyn durmuş wagyz edildi

Jemgyýet
21.06.2024  20

Ýurdumyzda ilat arasynda hem-de ýaşlar bilen sagdyn durmuş ýörelgesini yzygider wagyz etmek boýunça berilýän tabşyryklary ýerine ýetirmek maksady bilen, ýakynda Daşoguz şäher hassahanasynyň KA-nyň ilkinji guramasynyň, welaýat Polisiýa müdirliginiň, TMÝG-niň Daşoguz şäher geňeşiniň bilelikde guramaklarynda «Sagdyn nesil — bagtyýar jemgyýet» atly wagyz-nesihat duşuşygy geçirildi.

Hassahananyň mejlisler zalynda geçirilen duşuşyga saglygy goraýyş ulgamynyň işgärleri gatnaşdylar. Wagyz-nesihat duşuşygynda guralan çykyşlarda hormatly Prezidentimiziň parasatly baştutanlygynda ýurdumyzda ilatyň asuda, bagtyýar ýaşaýyş-durmuşy üçin alnyp barylýan beýik işler, şeýle hem ýaramaz endiklerden daşda durup, ahlak arassalygyna, milli ýörelgelerimize, edep-kadalaryna eýerip çekilýän halal zähmetiň höziri dogrusynda gürrüň etdiler. Geljegimiz bolan ýaş nesliň sagdyn durmuş ýörelgelerine ygrarly bolmagy, sagdyn, kämil şahsyýetler bolup ýetişmekleri üçin ähli mümkinçilikleriň döredilýändigi uly buýsanç bilen bellenildi.

Meňzeş habarlar

Jemgyýet Ussatlyk mekdebi
15.04.2024   30
Jemgyýet Watanyň bagtyýar nesilleri
24.05.2024   34
Jemgyýet Goşa toýuň şanyna
12.06.2024   31
Jemgyýet Wagtlaryny hoş geçirýärler
10.06.2024   26
Jemgyýet Dabarasy dünýä dolan Watanym
26.06.2024   36
Jemgyýet Dabaraly duşuşyk
12.02.2023   40
Jemgyýet Kalplara nur, ömre ylham Pyragy
21.06.2024   31
image