Pyragynyň arzuwlan zamanasynyň waspy
weather dashoguz 28° C Daşoguz

Pyragynyň arzuwlan zamanasynyň waspy

Jemgyýet
21.02.2023  22

Magtymguly Pyragynyň doglan gününiň 300 ýyllygy mynasybetli Daşoguz şäheriniň Magtymguly meýdançasynda aýdym-sazly dabara geçirildi. Oňa il sylagly ýaşulular, kümüş saçly eneler, Mejlisiň deputatlary, jemgyýetçilik guramalarynyň wekilleri, döredijilik işgärleri, bagşy-sazandalar, bilim işgärleri gatnaşdylar.

Medeni çärede şahyrlar we döredijilik işgärleri çykyş edip  akyldar şahyryň döredijiligine bagyşlanyp dürli dabaraly çäreleriň, döredijilik duşuşyklarynyň geçirilýändigini buýsanç bilen bellediler. Mundan başga-da, çykyş edenler dabara gatnaşyjylara ady dünýä dolan beýik Pyragynyň ömri we döredijiligine bagyşlap ýazan goşgularyny okap berdiler. Akyldaryň arzuwlan zamanasynyň Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe wysal bolandygyny, şeýle-de Magtymgulynyň dünýä ýüzüne ýaň salan çuňňur düşünjelere baý şygyrlarynyň bu gün her bir ynsan üçin nusga alarlyk mekdep bolup hyzmat edýändigini aýratyn nygtadylar. Soňra sungat ussatlarynyň aýdym-sazly çykyşlaryna uly orun berildi.

Dabarada Nurmuhammet Andalyp adyndaky döwlet sazly drama teatrynyň döredijilik toparynyň taýýarlamagynda «Arzuwlan zamanaň geldi, Pyragy!» atly edebi-sazly kompozisiýa, Türkmenistanyň halk artisti Sähetmämmet Rejepbaýewiň, Türkmenistanyň Prezidentiniň «Türkmeniň Altyn asyry» atly bäsleşiginiň ýeňijisi Gözel Nedirowanyň, şeýle-de çeper höwesjeňleriň ýerine ýetirmeklerinde Magtymguly Pyragynyň şygyrlaryna döredilen aýdymlar ýaňlandy.

Meňzeş habarlar

Jemgyýet Ynsanperwerlige çagyrýan goşgular
02.04.2024   27
Jemgyýet Baş baýlygyň goragynda
02.04.2024   45
Jemgyýet Dabarasy dünýä dolan Watanym
26.06.2024   36
Jemgyýet Gowaça ekişiniň depgini ýokarlanýar
03.04.2024   25
Jemgyýet Milli mukaddeslikleriň şanyna
16.05.2024   29
Jemgyýet Iň gowy gyzlar gurnagy belli boldy
04.02.2023   30
Jemgyýet Ganatly bedewleriň waspy
26.04.2024   32
Jemgyýet Kitap — kämilligiň gözbaşy
04.04.2024   37
image