Okuw maslahaty guraldy
weather dashoguz 25° C Daşoguz

Okuw maslahaty guraldy

Jemgyýet
18.03.2024  38

Türkmenistanyň Goranmak ministrliginiň welaýat Raýat goranyşy we halas ediş işleri müdirligi Türkmenistanyň Prezidentiniň Karary bilen tassyklanylan «Türkmenistanyň seýsmiki taýdan howply zolaklarynda seýsmik töwekgelçiligi peseltmek maksatnamasyny» amala aşyrmak boýunça ýerine ýetirilmeli çäreleriň Meýilnamasyna laýyklykda, Daşoguz şäherindäki daşary ýurt dillerine ýöriteleşdirilen 25-nji orta mekdebiň mejlisler eýwanynda welaýatyň umumybilim we mekdebe çenli çagalar edaralarynyň ýolbaşçylarynyň gatnaşmagynda usuly okuw maslahatyny gurady.

Okuw maslahatynda çykyş edenler betbagtçylykly tebigy hadysalaryň ýetirmegi mümkin bolan zyýanyny azaltmak, bu babatda amala aşyrylmaly çäreler barada gürrüň berdiler.

Meňzeş habarlar

Jemgyýet Sagdyn jemgyýet — berkarar döwlet
20.04.2024   16
Jemgyýet Zenan saglygy ugrunda
23.02.2023   21
Jemgyýet Dil bilmek — kämillik
15.03.2024   38
Jemgyýet Lukman zenanlar sylaglandylar
07.03.2024   60
Jemgyýet Watanyň bagtyýar nesilleri
24.05.2024   24
Jemgyýet Bäsleşik geçirildi
18.03.2024   41
Jemgyýet Döwürleriň hem köňülleriň çyragy
23.05.2024   20
image