Milli mukaddeslikleriň şanyna
weather dashoguz 25° C Daşoguz

Milli mukaddeslikleriň şanyna

Jemgyýet
16.05.2024  19

Türkmenistanyň Konstitusiýasynyň we Döwlet baýdagynyň güni mynasybetli, TZB-niň Daşoguz welaýat we Daşoguz şäher bölümleriniň bilelikde guramagynda maslahat geçirildi. «Kalbymda dessanym, dilde aýdymym, belentde parlaýar ýaşyl Baýdagym» diýen at bilen Daşoguz şäher häkimliginiň mejlisler jaýynda geçirilen maslahata bilim, saglygy goraýyş, medeniýet ulgamlarynyň ilkinji zenanlar guramalarynyň başlyklary, işjeň agzalary, mährem eneler gatnaşdylar.

Maslahatda çykyş edenler bedew batly ösüşler bilen belent sepgitlere barýan ýurdumyzda toýlaryň goşa-goşadan gelýändigi, onuň hem türkmen bagtynyň çüwmegi bilen düşündirilýändigi barada täsirli gürrüň etdiler. Esasy Kanunymyzyň kabul edilmegi, Döwlet baýdagymyzyň döredilmegi türkmen jemgyýetiniň berkarar döwlet bolmak baradaky maksatlarynyň hasyl bolandygynyň güwäsi bolup, bu goşa mukaddesligiň saýasynda taryhy ösüşleriň başdan geçirilýändigi dogrusynda uly buýsanç bilen nygtaldy. Döwrüň taryhy ösüşlerine laýyklykda, ýurdumyzda amala aşyrylan konstitusion özgertmeleriň döwletiň hem jemgyýetiň bähbitlerini ileri tutmak bilen, ýaşyl Baýdagymyzyň buýsanç bilen parlamagyna uly esas berendigi barada çykyşlarda giňişleýin gürrüň edildi.

Dabaranyň dowamynda şäher medeniýet merkeziniň sungat ussatlarynyň aýdym-sazly çykyşlary oňa gatnaşyjylara ruhy lezzet paýlady.

Meňzeş habarlar

Jemgyýet Baýramçylyga bagyşlandy
23.03.2024   39
Jemgyýet Zenan saglygy ugrunda
23.02.2023   21
Jemgyýet Gowaça ekişiniň depgini ýokarlanýar
03.04.2024   20
Jemgyýet 8-nji mart Halkara zenanlar güni
08.03.2024   66
Jemgyýet Bilimli nesil — Watanyň guwanjy
29.04.2024   17
Jemgyýet Ýaşaýyş hakynda aýdym
20.05.2024   19
Jemgyýet Sagdyn durmuş wagyz edildi
21.06.2024   6
image