Maşgala gymmatlygy — döwrüň talaby
weather dashoguz 25° C Daşoguz

Maşgala gymmatlygy — döwrüň talaby

Jemgyýet
09.04.2024  27

Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň Daşoguz şäher bölüminiň guramagynda sagdyn durmuş ýörelgelerini ündemek, maşgala gymmatlygyny, ahlak arassalygyny, milli ýol-ýörelgelerimizi wagyz etmek maksadynda, «Sagdyn jemgyýet — berkarar döwlet» diýen at bilen wagyz-nesihat maslahaty geçirildi.

Daşoguz şäher häkimliginiň mejlisler zalynda geçirilen maslahata ilkinji zenanlar guramalarynyň ýolbaşçylary, işjeň agzalary, talyp gyzlar gatnaşdylar. Onda çykyş edenler Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe ösüp gelýän ýaş nesilleriň beden taýdan berk, ruhy taýdan sagdyn, watansöýüji, zähmetsöýer, ilhalar şahsyýetler bolup ýetişmekleri üçin giň mümkinçilikleriň döredilýändigini bellediler.

Meňzeş habarlar

Jemgyýet Ruhubelentlige beslenen dabaralar
05.04.2024   30
Jemgyýet Şadyýan gyzjagazyň üstünligi
19.03.2024   29
Jemgyýet Täsirli gezelenç
06.05.2024   13
Jemgyýet Lukman zenanlar sylaglandylar
07.03.2024   60
Jemgyýet Ganatly bedewleriň waspy
26.04.2024   26
Jemgyýet Bäsleşigiň welaýat tapgyry
11.05.2024   13
Jemgyýet Alma
01.04.2024   15
Jemgyýet Halkara olimpiadanyň ýeňijileri
05.04.2024   27
image