Lukman zenanlar sylaglandylar
weather dashoguz 23° C Daşoguz

Lukman zenanlar sylaglandylar

Jemgyýet
07.03.2024  46

Halkara zenanlar güni mynasybetli welaýat Saglygy goraýyş müdirliginiň hem-de saglygy goraýyş işgärleriniň kärdeşler arkalaşyklarynyň Daşoguz şäher geňeşiniň bilelikde guramagynda baýramçylyk dabarasy geçirildi.

«Saglyk» Döwlet maksatnamasyny üstünlikli durmuşa geçirmekde, ilatyň saglygyny goramakda, dürli keselleriň öňüni almakda saglygy goraýyş işgärleriniň hem mynasyp goşandy bardyr. Ulgamda zähmet çekýän eli ýeňil lukman gelin-gyzlaryň netijeli zähmetini Halkara zenanlar gününiň uly dabaralara beslenýän günlerinde sarpalamak maksady bilen, welaýat köpugurly hassahanasynyň mejlisler jaýynda geçirilen baýramçylyk maslahatynda öňdebaryjy saglygy goraýyş işgärleriniň birnäçesine Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrliginiň Hormat hatlary we saglygy goraýyş işgärleriniň KA-nyň Daşoguz şäher geňeşiniň ýadygärlik sowgatlary dabaraly ýagdaýda gowşuryldy.

Meňzeş habarlar

Jemgyýet Aýlaryň serweri
09.03.2024   29
Jemgyýet Ýurduň daýanjy ýaşlar
14.02.2023   34
Jemgyýet Köňülleriň çyragy sen, Pyragy!
10.04.2024   16
Jemgyýet Güller — göwünleriň bezegi
18.04.2024   16
Jemgyýet Bäsleşik geçirildi
07.03.2024   48
Jemgyýet Dil bilmek — kämillik
15.03.2024   32
Jemgyýet Pyragynyň arzuwlan zamanasynyň waspy
21.02.2023   13
image