Köňülleriň çyragy sen, Pyragy!
weather dashoguz 28° C Daşoguz

Köňülleriň çyragy sen, Pyragy!

Jemgyýet
10.04.2024  36

«Pähim-paýhas ummany Magtymguly Pyragy» ýylynyň şanly dabaralary Daşoguz welaýatynda hem giň gerimde dowam edýär. Akyldar şahyrymyzyň doglan gününiň 300 ýyllygy mynasybetli guralýan şeýle çäreleriň biri Daşoguz şäherindäki Magtymguly meýdançasynda ýaýbaňlandyryldy.

«Magtymguly Pyragy — berkararlyk şygary» atly aýdym-sazly dabara welaýat häkimliginiň, welaýat Medeniýet, Baş bilim müdirlikleriniň bilelikde guramagynda geçirildi. Dabaranyň dowamynda Daşoguz şäher medeniýet merkeziniň aýdymçylarynyň, Magtymguly Garlyýew adyndaky ýörite sungat mekdebiniň talyplarynyň ýerine ýetiren, akyldar şahyrymyzyň şanyna döredilen aýdym-sazlary bilen utgaşdy. Welaýat Medeniýet müdirliginiň «Dostluk çemeni» tans toparynyň ýerine ýetiren joşgunly tanslary has-da täsirli boldy.

Meňzeş habarlar

Jemgyýet Baýramçylyga bagyşlandy
23.03.2024   49
Jemgyýet Täsirli gezelenç
06.05.2024   24
Jemgyýet Akyldaryň döredijiligine bagyşlandy
20.03.2024   34
Jemgyýet Oraza tutmagyň saglyga peýdasy
13.03.2024   59
Jemgyýet Wagtlaryny hoş geçirýärler
10.06.2024   26
Jemgyýet Dabarasy dünýä dolan Watanym
26.06.2024   35
Jemgyýet Eli tagamly çeper gyzlar
22.03.2024   55
image