Jöwen diňi
weather dashoguz 28° C Daşoguz

Jöwen diňi

Medeniýet
20.11.2022  130

Hally aga atly goňşymyz bardy. Ol daýhan adamdy. Bir ýyl ol mellegine jöweni adaty ekilýän wagtyndan sähel irräk ekdi. Şeýle edilende ol töwerekdäki ekilen jöwenlerden ir başlaýar we ony guşlardan goramak kyn bolýar. Jöwen başyndaky däneler balykgöz bolup başlandan, esasan hem, serçeler süri bolup gelip, başlary boşadyp, sübsä dönderýärler. Olaryň jöwen başlaryna hüjüm edýän wagty başdaky däneler gataýança, ýigrimi gün çemesi wagt dowam edýär. Däne gatansoň, jöweni serçelerden goramagyň zerurlygy bolmaýar. Olar diňe däne ýumşak wagty oňa zeper ýetirýärler.

Hally aganyň jöweniniň ähli jöwenlerden ir başa duranyny ilki duýan serçeler süri bolup, oňa hüjüm edip başladylar. Goňşymyz onuň goragyna çykdy. Ol häli-şindi atyzynyň daşyndan aýlanyp, guşlary ürküzýärdi. Bu işe onuň çagalary hem kömekleşýärdiler. Soňra olar atyzyň daşyndan aýlanmasyny goýdular. Jöwen atyzyň içinden bolsa her wagt atylýan sapanyň şuwwuldysy, şyrpylaryň şyrpyldaýan sesleri eşidilýärdi. Jöwen başlaryna serçeler kär edip bilmediler. Jöwen orlandan soň, atyzyň ortasyndaky adam boýly diňe gözümiz düşdi. Jöweniň boýy uzyn bolansoň, ol orulýança, içinde jöweni guşlardan goramak üçin diňiň bardygyny aňşyrmandyrys. Olar ony jöwen suwarylandan soň, atyzyň boş ýerlerindäki laýlardan alyp, ony depeläp bişirip, depesine çykmaga oňaýly bolar ýaly tekje bejerip gurupdyrlar. Goňşymyz hem-de onuň çagalary şol diňe çykyp sapan atanlarynda, atyzyň ähli ýerindäki guşlary ürküzip bilýän ekenler. Janypkeş goňşymyz şol ýyl jöwenden bereketli hasyl aldy. Görüp otursak, atyzyň içinden diň gurmak ekini guşlardan, ýekegapan, şagal, torsuk ýaly ýyrtyjylardan goramak üçin ata-babalarymyzyň ulanan usullarynyň biri eken.

Meňzeş habarlar

Medeniýet Gadymy we şöhratly Änew
15.03.2024   62
Medeniýet Milli däbim — mertebäm
30.03.2024   37
Medeniýet «Çalsana, bagşy!»
25.04.2024   54
Medeniýet Alajalar nagyş hökmünde
09.01.2023   61
Medeniýet Ýüreklerde orun alan şahyr
30.04.2024   32
Medeniýet Teatryň toý sowgady
04.09.2023   25
Medeniýet Şygryýet äleminiň çyragy
10.06.2024   17
Medeniýet Şat dünýäniň saýrak bilbilleri
17.04.2024   22
image