Jogapkärli möwsüme taýýarlyk görülýär
weather dashoguz 23° C Daşoguz

Jogapkärli möwsüme taýýarlyk görülýär

Ykdysadyýet
19.04.2024  13

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe ýurdumyzda ýüpekçilik pudagyny ösdürmek boýunça öňde goýlan wezipeleri üstünlikli durmuşa geçirmek, şeýle hem piläniň öndürilýän möçberlerini artdyrmak we hilini ýokarlandyrmak maksady bilen, 2024-nji ýylda pile öndürmek hakynda kabul edilen Kararda bellenilişi ýaly, Daşoguz welaýatynda şu möwsümde 500 tonna pile hasylyny Watan harmanyna goşmak göz öňünde tutulyp, bu ugurdaky taýýarlyk işlerine öz wagtynda girişildi.

Welaýatda şu wagta çenli 13700-e golaý ýüpekçi kärendeçi bilen şertnamalar baglaşyldy. Şonuň ýaly-da gurçuk tohumlarynyň örüziljek ýerlerini bellemek, olary zerur enjamlar, serişdeler, tejribeli hünärmenler bilen üpjün etmek boýunça degişli işler alnyp baryldy.

Meýilnama laýyklykda, şu ýylky möwsümde Daşoguz welaýaty boýunça 384,9 kilogram, başgaça aýdylanda, 13690 guty gurçuk tohumyny örüzmek, ýüpekçilere paýlamak we idetmek bellenilýär. Munuň üçin jemi 67 ýerde tohum örüziş merkezleriniň, il arasynda aýdylyşy ýaly, inkubatorlaryň hereket etmegi nazarda tutulýar. Möwsümde ýüpek gurçuklarynyň tohumlarynyň daşary döwletden getirilen hem-de öz ýurdumyzda öndürilen görnüşleri idediler.

Hemmämiziň bilşimize görä, ýüpek gurçuklaryny ýylylyk, çyglylyk we howa çalşygy ýaly zerur şertleri bolan otaglarda idetmeli bolýar. Şoňa görä-de, häzirki wagtda ýüpekçiler bilen ýygy aragatnaşykda bolup, bu barada olara degişli maslahatlar berilýär, derwaýys serişdeler ýetirilýär.

Ýüpek gurçuklaryny idetmekde esasy zadyň tut ýapraklary bilen ýeterlik üpjünçilige baglydygyny hem aýtmak gerek. Bu barada welaýatda ençeme ýyllardan bäri yzygiderli alada edilip gelinýär. Şeýlelikde, häzirki döwürde 2 müň gektara golaý tutly meýdanlar bar. Mundan başga-da, şahsy hojalyklaryň mellek ýerlerinde, atyzlaryň gyralarynda, ýaplaryň, salmalaryň boýlarynda ösýän tut agaçlary hem uly kömek bolýar. Welaýatyň Şabat etrabynyň S.Rozmetow adyndaky paýdarlar jemgyýetinde, Akdepe etrabynyň N.Andalyp adyndaky, Boldumsaz etrabynyň «Gökçäge» daýhan birleşiklerinde we beýleki ýerlerde tut agaçlaryny ýetişdirmäge, gorap saklamaga aýratyn uly üns berilýändigi  guwandyrýar.

Şu ýylky möwsümde ähli ýüpekçiler, hünärmenler agzybirlikli zähmet çekip, ýokary netijeleri gazanmak bilen, ata Watanymyzyň pile harmanyna öz mynasyp goşantlaryny goşarlar.

Meňzeş habarlar

Ykdysadyýet Yhlasly zähmetiň netijesi
14.05.2024   11
Ykdysadyýet Bank hyzmatlarynyň gerimi giňeýär
03.04.2024   14
Ykdysadyýet Töleg hyzmatlarynyň gerimi artýar
16.03.2024   35
Ykdysadyýet Ösüşiň möhüm ugry
14.12.2023   19
Ykdysadyýet Gowaça ekişi öndürijilikli barýar
23.04.2024   8
Ykdysadyýet Harman barha beýgelýär
22.05.2024   8
Ykdysadyýet Pileçileriň yhlasly işleri
07.05.2024   14
Ykdysadyýet Döwrebap kärhananyň üstünlikleri
13.05.2023   21
image