Iň gowy gyzlar gurnagy belli boldy
weather dashoguz 25° C Daşoguz

Iň gowy gyzlar gurnagy belli boldy

Jemgyýet
04.02.2023  18

«Pähim-paýhas ummany Magtymguly Pyragy» ýylynda Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň Merkezi geňeşiniň, Bilim ministrliginiň, Telewideniýe, radiogepleşikler we kinematografiýa baradaky döwlet komitetiniň ýurdumyzyň umumybilim berýän orta mekdeplerinde hereket edýän gyzlar gurnaklarynyň arasynda yglan eden «Iň gowy gyzlar gurnagy» atly bäsleşiginiň Daşoguz welaýat tapgyry geçirildi.

         Daşoguz şäherindäki «Maral» toý mekanynda geçen bäsleşigiň welaýat tapgyryna onuň deslapky tapgyrlarynda ýeňiji bolan gyzlar gurnaklarynyň 8-si gatnaşdy.

Örän gyzykly ýagdaýda geçen bu bäsleşikde özleriniň aýratyn başarjaňlygyny görkezen gyzlar toparlary öňe saýlandylar. Şeýlelikde, 1-nji orna Görogly etrabyndaky 41-nji orta mekdebiň «Bagtyýar gyzlar» gyzlar gurnagy mynasyp bolup, bu bäsleşigiň döwlet tapgyryna gatnaşmaga hukuk gazandy. 2-nji orna Köneürgenç etrabyndaky daşary ýurt dillerine ýöriteleşdirilen 59-njy orta mekdebiň «Bägül» gyzlar gurnagy, 3-nji orna Saparmyrat Türkmenbaşy etrabyndaky 13-nji orta mekdebiň «Milli nagyş» gyzlar gurnagy mynasyp boldy.

Bäsleşigiň ýeňijilerine we oňa gatnaşanlara Hormat hatlary, ýadygärlik sowgatlar gowşuryldy.

Meňzeş habarlar

Jemgyýet Goşa toýuň şanyna
12.06.2024   10
Jemgyýet 8-nji mart Halkara zenanlar güni
08.03.2024   66
Jemgyýet Yhlasly zähmet üstünligiň kepilidir
09.04.2024   17
Jemgyýet Baýramçylyga bagyşlandy
23.03.2024   39
Jemgyýet Bilimli nesil — Watanyň guwanjy
29.04.2024   17
Jemgyýet Dabaraly duşuşyk
12.02.2023   32
Jemgyýet Gowaça ekişiniň depgini ýokarlanýar
03.04.2024   20
image