Il saglygy – ýurt baýlygy
weather dashoguz 28° C Daşoguz

Il saglygy – ýurt baýlygy

Jemgyýet
06.07.2024  37

Türkmen halkynyň Milli Lideriniň tagallasy bilen, Arkadag şäherinde «Arkadag Medisina Klasteri Menejment» kärhanasynyň döredilmegi saglygy goraýyş ulgamynyň işiniň döwrebap derejede ýola goýulmagyna giň mümkinçilikleri döretdi. Ýakynda bu kärhananyň saglygy goraýyş ulgamynda gündelik ulanylýan bir gezeklik lukmançylyk serişdeleriniň, agyz-burun örtükleriniň we beýlekileriň ilkinji tapgyry Daşoguz welaýat köpugurly hassahanasyna gelip gowuşdy.

Ýeri gelende bellesek, bu lukmançylyk serişdeleriniň ekologik taýdan arassalygy bilen tapawutlanýar. Gündelik ulanylýan bir gezeklik lukmançylyk serişdeleri, agyz-burun örtükleri, lukmançylyk pamyklary, ýapynjalar, lukmanlar üçin ýörite bellenen tertipdäki lukmançylyk halatlary we beýlekiler döwrebap hassahananyň bölümlerine paýlanyldy.

Ýurdumyzda öndürilen gündelik ulanylýan lukmançylyk serişdelerini saglygy goraýyş işgärleri uly ruhubelentlik bilen kabul etdiler. «Saglyk» Döwlet maksatnamasyna laýyklykda, ýurdumyzyň çäginde bar bolan saglygy goraýyş edaralarynyň işiniň netijeliligini ýokarlandyrmak, adamlaryň saglygyny goramak boýunça alnyp barylýan işleri kämilleşdirmek babatynda döwletli tutumlar durmuşa geçirilýär. Welaýatyň köpugurly hassahanasyna «Arkadag Medisina Klasteri Menejment» kärhanasynyň ilkinji önümleriniň gelip gowuşmagy munuň aýdyň mysalydyr.

Bilşimiz ýaly, bu kärhana Türkmenistanyň sertifikatlaşdyryş ulgamy tarapyndan Hil ulgamynyň laýyklyk güwänamasy berildi. Bu bolsa döwrebap kärhananyň önümleriniň hil babatynda halkara standartlara laýyk gelýändigini tassyklaýar.

Meňzeş habarlar

Jemgyýet Ismiň düşmüş ilden-ile
10.07.2024   30
Jemgyýet Wagyz-nesihat çäresi geçirildi
11.04.2024   27
Jemgyýet Işjeňligiň döwrebap nusgasy
13.02.2023   64
Jemgyýet Bagtyýar maşgalalaryň şatlygy
07.06.2024   30
Jemgyýet Beýik şahyryň sarpasy
11.06.2024   20
Jemgyýet Baş baýlygyň goragynda
02.04.2024   45
image