Halypa-şägirtlik ýörelgesine eýerip
weather dashoguz 28° C Daşoguz

Halypa-şägirtlik ýörelgesine eýerip

Jemgyýet
05.07.2024  22

«Pähim-paýhas ummany Magtymguly Pyragy» ýylynda zenanlaryň işjeňligini has-da artdyrmak, milli gymmatlyklarymyzy giňden ýaýmak, görelde mekdebini ösdürmek, ýaş gelin-gyzlaryň el işlerine höwesini pugtalandyrmak maksady bilen, golaýda «Halypa-şägirtlik ýörelgesi — milli gymmatlyklary ösdürmekde uly mekdep» atly şygar astynda duşuşyk geçirildi. Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň Daşoguz welaýat bölüminiň hem-de «Daşoguz habarlary» gazetiniň redaksiýasynyň bilelikde guramaklarynda welaýat Taryhy we ülkäni öwreniş muzeýinde geçirilen duşuşyga mährem eneler, el işleri bilen meşgullanýan gelinler, körpeje gyzlar gatnaşdylar.

Ak öýüň durşy bilen millilige beslenen owadan görnüşlerinden mazmun alyp geçen duşuşykda halypa-şägirtlik ýörelgesi öz beýanyny tapdy. Türkmen halkynyň Milli Lideriniň käbesi Ogulabat ejäniň, Türkmenistanyň Prezidentiniň käbesi Ogulgerek Berdimuhamedowanyň inçeden nepis el işleri babatdaky ajaýyp göreldeleriniň bu günki gün her bir türkmen zenany üçin mukaddes ýörelgä öwrülendigi, milli gymmatlyklarymyzy ösdürmek, dünýä ýaýmak babatda uly işleriň alnyp barylýandygy barada özara pikir alşyldy.

El işleriniň gadymy nusgalary barada rowaýatlar, tymsallar, aýtgylar gürrüň berildi. Işe başlamagyň, işi doly tamamlamagyň dessurlary, olar bilen bagly yrymlardyr ynançlar hakda hem bellenip geçildi. Bu ugurda köp tejribesi bolan eneler ýaş gelinlere el işleriniň inçe ýollary dogrusynda hem maslahatlaryny berdiler. Körpeje gyzjagazlaryň başarnyklaryna hem aýratyn ähmiýet berildi. Baý many-mazmunly geçen duşuşyk ene-mamalarymyzdan miras bolup şu günlerimize gelip ýeten milli gymmatlyklarymyzyň ýene-de dowamat tapyp, giňden rowaçlanýandygyny doly açyp görkezdi.

Meňzeş habarlar

Jemgyýet Möhüm möwsümiň bosagasynda
27.05.2024   15
Jemgyýet Oraza tutmagyň saglyga peýdasy
13.03.2024   59
Jemgyýet Sagdyn jemgyýet — berkarar döwlet
29.04.2024   33
Jemgyýet Watanyň bagtyýar nesilleri
24.05.2024   34
Jemgyýet Işjeňligiň döwrebap nusgasy
13.02.2023   64
Jemgyýet Gadymy senediň galkynyşy
27.03.2024   39
Jemgyýet Baş baýlygyň goragynda
02.04.2024   45
image