Halkymyzyň buýsanjy
weather dashoguz 23° C Daşoguz

Halkymyzyň buýsanjy

Medeniýet
25.10.2023  54

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe Garaşsyz ýurdumyzda Gahryman Arkadagymyzyň, Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň taýsyz tagallalary bilen, türkmen alabaýynyň şan-şöhratyny has belende götermek ugrunda uly işler amala aşyrylýar. Ýurdumyzda itşynaslygy ösdürmek, bu ugurda gazanylýan üstünlikleri wagyz etmek maksady bilen, Halkara «Türkmen alabaý itleri» assosiasiýasy, bu assosiasiýanyň «Türkmeniň nusgalyk alabaýy» žurnaly döredildi. Paýtagtymyzda umumy beýikligi 15 metre barabar bolan «Türkmen alabaýy» atly heýkeliň dikilmegi, 2018-nji ýylyň bosagasynda türkmen alabaýy — Wepalynyň heýkeliniň açylyş dabarasynyň bolmagy, «Türkmenistanyň halk itşynasy», «Türkmenistanyň at gazanan itşynasy» diýen hormatly atlaryň döredilmegi, «Ýylyň türkmen edermen alabaýy» diýen bäsleşikde ýeňiji bolan alabaýa «Ýylyň türkmen edermen alabaýy» diýen derejäniň berilmegi, şeýle hem her ýylyň oktýabr aýynyň soňky ýekşenbesinde «Türkmen alabaýynyň baýramyny bellemek hakynda» Permana gol çekilmegi ýurdumyzda alabaý itlerine goýulýan belent sarpanyň aýdyň mysallarydyr.

 

Meňzeş habarlar

Medeniýet Mirasa sarpaly Watan
21.03.2024   17
Medeniýet Ynam
15.03.2024   31
Medeniýet Milli däbim — mertebäm
30.03.2024   23
Medeniýet Baý geçmişimiziň belent tarypy
06.04.2024   17
Medeniýet Ýaş halyçylaryň bäsleşigi
04.05.2024   16
Medeniýet Döwrüň talabyndan ugur alyp
28.11.2022   15
Medeniýet Jöwen diňi
20.11.2022   41
image