Halk Maslahaty — röwşen geljegiň kepili
weather dashoguz 23° C Daşoguz

Halk Maslahaty — röwşen geljegiň kepili

Jemgyýet
07.03.2024  60

Taryhy mejlisiň ähmiýetine bagyşlandy

Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Prezidiumynyň mejlisinde öňde goýlan wezipeleriň ähmiýetini açyp görkezmek maksady bilen, welaýat häkimliginiň mejlisler zalynda «Türkmenistanyň Prezidenti Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň ösüş maksatnamalaryny durmuşa geçirmekde döwletiň we jemgyýetiň bilelikdäki tagallalarynyň ähmiýeti» atly dabaraly maslahat geçirildi.

Maslahatda çykyş edenler şu ýyl üçin kesgitlenen maýa goýum Maksatnamasynda öňde goýlan wezipelerden we maksatlardan gelip çykýan aýratynlyklar barada durup geçmeginiň ýylymyzy rowaçlandyrmakda uly wezipeleri öňde goýýandygyny nygtadylar. Maksatnamany durmuşa geçirmek boýunça ýerine ýetirilmeli işleriň we geçirilmeli çäreleriň Meýilnamasynyň Halk Maslahatynyň Prezidiumynyň Karary esasynda kabul edilmeginiň taryhy ýylymyzda bellenen sepgitlere, maksatlara ýetmekde uly çelgi bolup durýandygy barada buýsanç bilen aýdyldy.

Soňra welaýatymyzyň medeniýet we sungat ussatlarynyň taýýarlan aýdym-sazly çykyşlaryna giň orun berildi.

Meňzeş habarlar

image