Halk döredijiligi — egsilmez hazyna
weather dashoguz 28° C Daşoguz

Halk döredijiligi — egsilmez hazyna

Jemgyýet
03.06.2024  37

Halk döredijiliginiň jümmüşinde egsilmez hazyna ýatyr. Milli lybaslarda, şaý-sepler bilen bezelen gyzlarymyzyň halk döredijiliginden ýerine ýetirýän läleleri, hüwdüleri, monjugatdy oýunlary, küştdepdi tans sungaty, hymmyllary, «Çapak», «Haý öleň», «Şykga-şykga bilezik» ýaly gazallary, ýerine ýetirýän tanslary gönüden-göni saglyga täsir edýän hereketlere beslenendir.

Toýlarda ýerine ýetirilýän hereketli pursatlaryň biri bolan «Gelne baş salmak» däbinde gelin-gyzlarymyzyň gyz tarapy, gaýyn tarap bolup güýç synanyşmaklary özboluşly hem-de gyzykly.

Halk döredijiliginde ynsan saglygy bilen bagly birnäçe aýtgylar, nakyllar, tymsallar hem bar: «Giç ýat-da ir tur, alty pişegi artyk ur», «Ýüz görmedik ýüzi ýeňer, ýüwrük — düzi», «Çekseň zähmet — ýagar rehnet» ýa-da «Läle kakan bilen gopuz çalana damak keseli bilen diş agyrysy gelmez», «Hymmyl oýnasaň, iç-goş sagdyn bolar».

Il arasynda gyzamyk çykaryp bilmeýän çaga dutaryň sapyny dişledip saz çalnanda, gyzamygyň örýändigi, saz, söz we hereket bilen gyzamygy bejerip bolýandygynyň aýdyň subutnamasydyr.

Lälelerde bolsa el kakuwy bilen boýun boşlugynyň gan aýlanyşygynyň sazlaşmagy netijesinde, edilýän hereketiň zenanlaryň saglygyna uly täsiriniň bardygyny aňladýar. Halk döredijiligindäki matallaryň ynsan paýhasyny çuňlaşdyrmak bilen bir hatarda, ýatkeşligiň ýitileşmegine-de täsiri bardyr.

Türkmen halk döredijiliginde dessanlar, ertekiler hem gönüden-göni öz diňleýjisine akyl-paýhasly bolmagy, sagdyn-durmuş ýörelgesine eýermegi öwredýär.

Meňzeş habarlar

Jemgyýet Bäsleşik geçirildi
18.03.2024   54
Jemgyýet Halypa-şägirtlik ýörelgesine eýerip
05.07.2024   21
Jemgyýet Wagyz-nesihat çäresi geçirildi
11.04.2024   27
Jemgyýet Şadyýan gyzjagazyň üstünligi
19.03.2024   52
Jemgyýet Ýaz nygmaty
01.04.2024   25
Jemgyýet Täsirli gezelenç
06.05.2024   25
Jemgyýet Bäsleşik geçirildi
07.03.2024   74
image