Güller — göwünleriň bezegi
weather dashoguz 23° C Daşoguz

Güller — göwünleriň bezegi

Jemgyýet
18.04.2024  17

Ýurdumyzyň ähli künjeklerini bagy-bossanlyga öwürmek, şäherdir obalaryny has-da gözelleşdirmek, abadanlaşdyrmak babatda amala aşyrylýan işleriň, bu ugurdaky goldawlaryň guwandyryjy netijeleri berýändigini Daşoguz welaýatynyň merkezi Daşoguz şäheriniň mysalynda hem görmek bolýar. Şäheriň köçelerinde, seýilgählerinde, meýdançalarynda, edara-kärhanalarynyň, okuw jaýlarynyň töwereklerinde emele gelýän gözel görnüşler ýylsaýyn artyp, hemmeleriň ünsüni çekýär.

Bu ýerde alnyp barylýan şeýle işlere Daşoguz şäher arassaçylyk we abadanlaşdyryş trestiniň işgärleri hem mynasyp goşantlaryny goşýarlar. Olaryň hatarynda kärhananyň ýyladyşhana bölüminiň agzalarynyň hem mynasyp paýynyň bardygyny aýtmak bolar.

Bu bölümde 50-ä golaý adam zähmet çekýär. Olaryň esasy bölegi gelin-gyzlardan ybarat.Şu ýyl ýyladyşhanada dürli tohumdan bolan gülleriň 500 müň düýpden gowragy ýetişdirildi. Häzirki günlerde bolsa olary şäheriň köçeleriniň ugrundaky, seýilgählerindäki bellenilen ýerlerde oturtmakişleri alnyp barylýar. Ýyladyşhananyň işgärleriniň yhlasly zähmeti netijesinde, şäheriň gözelligi artýar.

Jemi meýdany 10 gektardan gowrak bolan ýyladyşhanada gülleri ýetişdirmek, olary degişli ýerlere ugratmak, meýdanlarda oturtmak işleri talabalaýyk ýerine ýetirilýär.

Belent ymaratlary, giň köçeleri, seýilgähleri bilen barha gözelleşýän Daşoguz şäheri göze ýakymly baglary, gülleri bilen öz ýaşaýjylarynyň, myhmanlarynyň göwünlerini galkyndyryp, kalbynda ýatdan çykmajak täsirleri galdyrýar. Onda hem agzalan kärhananyň işgärleriniň bu ugurdaky ýadawsyz zähmeti uly orna eýedir.

Meňzeş habarlar

Jemgyýet Kitap — kämilligiň gözbaşy
04.04.2024   19
Jemgyýet Wagyz-nesihat çäresi geçirildi
11.04.2024   15
Jemgyýet Lukman zenanlar sylaglandylar
07.03.2024   46
Jemgyýet Aýlaryň serweri
09.03.2024   29
Jemgyýet Maşgala gymmatlygy — döwrüň talaby
09.04.2024   22
Jemgyýet Iň gowy gyzlar gurnagy belli boldy
04.02.2023   14
Jemgyýet Okuw maslahaty guraldy
18.03.2024   30
Jemgyýet Bilimli nesil — Watanyň guwanjy
29.04.2024   13
image