Gül Diýaryň belent waspy
weather dashoguz 25° C Daşoguz

Gül Diýaryň belent waspy

Medeniýet
25.05.2024  20

Türkmenistanyň Prezidentiniň «Türkmeniň Altyn asyry» atly bäsleşiginiň çäklerinde zehinli ýaşlaryň arasynda geçirilýän «Ýaňlan, Diýarym!» telebäsleşigi aýdym-saza höwesli zehinli ýaşlary ýüze çykarmak babatda örän ähmiýetlidir. Daşoguz şäherindäki Bagtyýar zaman medeniýet merkezinde bäsleşigiň Daşoguz şäher tapgyry uly ruhubelentlikde geçirildi. Oňa zehinli ýaşlaryň 8-si gatnaşdy.

«Ýaňlan, Diýarym! — 2024» telebäsleşiginiň şäher tapgyrynda ýerine ýetirilen joşgunly aýdymlar milli medeniýetimiziň ösmegine, aýdym-saz sungatynyň barha rowaçlanmagyna goşant goşmaga höwesli ýaşlaryň sanynyň barha artýandygyny görkezdi. Bäsleşigiň dowamynda birinji orna Daşoguz şäherindäki daşary ýurt dillerine ýöriteleşdirilen 10-njy orta mekdebiň okuwçysy Munisa Hudaýbergenowa, ikinji orna Daşoguz şäherindäki daşary ýurt dillerine ýöriteleşdirilen 2-nji orta mekdebiň okuwçysy Humaý Batyrowa, üçünji orna bolsa Türkmen oba hojalyk institutynyň 1-nji ýyl talyby Röwşen Gurbannazarow mynasyp boldy. Bäsleşigiň ýeňijilerine Hormat hatlar we ýadygärlik sowgatlary gowşuryldy, şeýle hem olar bäsleşigiň welaýat tapgyryna gatnaşmaga hukuk gazandylar.

Meňzeş habarlar

Medeniýet Mirasa sarpaly Watan
21.03.2024   21
Medeniýet Owazy äleme doldy dutaryň!
14.09.2023   17
Medeniýet Dürli daňylar
10.10.2023   38
Medeniýet Çarwa ýörelgesi
25.03.2024   66
Medeniýet Beýik şahyryň syrly dünýäsi
27.05.2024   11
Medeniýet Edebiýatyň parlak ýyldyzy
13.05.2024   20
Medeniýet Gadymy we şöhratly Änew
15.03.2024   51
Medeniýet Teatryň toý sowgady
04.09.2023   19
image