Gözelligiň we nuranalygyň baýramy
weather dashoguz 23° C Daşoguz

Gözelligiň we nuranalygyň baýramy

Jemgyýet
06.03.2024  41

Ajaýyp bahar paslynyň ilkinji günlerinde bellenilýän Halkara zenanlar gününiň öňüsyrasynda hormatly Prezidentimiziň gol çeken Buýrugyna laýyklykda, bagtyýar zenanlara pul sowgatlaryny gowşurmak dabaralary welaýatymyzda guramaçylykly geçirildi.

Edara-kärhanalarda zähmet çekýän zenanlara, mekdebe çenli çagalar edaralarynda terbiýelenýän şadyýan gyzjagazlara, orta mekdeplerde, ýokary we orta hünär okuw mekdeplerinde bilim alýan gyzlara nurana baýramçylyk mynasybetli pul sowgatlarynyň gowşurylyş dabaralarynda çykyş edenler berkarar döwletimizde zenanlara goýulýan sarpa hakynda buýsançly gürrüň etdiler.

Meňzeş habarlar

Jemgyýet Halkara olimpiadanyň ýeňijileri
05.04.2024   21
Jemgyýet Akyldaryň döredijiligine bagyşlandy
20.03.2024   21
Jemgyýet Sagdyn jemgyýet — berkarar döwlet
20.04.2024   8
Jemgyýet Gymmatly eseriň buýsançly söhbedi
12.04.2024   9
Jemgyýet Ruhubelentlige beslenen dabaralar
05.04.2024   26
Jemgyýet Zenan saglygy ugrunda
23.02.2023   17
image