Gözel tebigatyň goragynda
weather dashoguz 28° C Daşoguz

Gözel tebigatyň goragynda

Jemgyýet
08.04.2024  28

Daşoguz welaýat Daşky gurşawy goramak müdirligi Daşoguz welaýat Polisiýa müdirliginiň ýangyn howpsuzlygy bölümi bilen bilelikde welaýatyň tokaýlarynda, sähralarynda we çöllerinde ýangyn howpunyň öňüni almak boýunça ýerine ýetirilmeli çärelere bagyşlanan okuw maslahatyny gurady. Oňa welaýatyň çäklerinde bu ugurda hereket edýän gulluklaryň, degişli edara-kärhanalaryň wekilleri, hünärmenleri gatnaşdylar.

Okuw maslahatynda edilen çykyşlardan görnüşi ýaly, ýaz-tomus pasyllarynda howanyň maýlamagy, soňra gyzmagy bilen, ýurdumyzyň, şol sanda welaýatyň tokaýlarynda, sähralarynda we çöllerinde ýangyn döremek howpy artýar. Munuň hem esasy sebäbi şol ýerlere ildeşlerimiziň dynç almaga, gezelenç etmäge köpçülikleýin çykmaklaryna, şonuň ýaly-da, olaryň hojalyk maksatly işler bilen meşgullanmaklaryna bagly bolýar. Şonuň üçin hem şeýle hadysalaryň öňüni almak babatda zerur çäreleriň amala aşyrylmagy, ilat arasynda degişli düşündiriş işleriniň amala aşyrylmagy zerurdyr.

Tebigatymyzyň bezegi bolan tokaýlar, sähralar, çöller biziň baýlygymyzdyr. Ony goramak her bir adamyň borjy bolup durýar.

Meňzeş habarlar

Jemgyýet Pyragynyň arzuwlan zamanasynyň waspy
21.02.2023   21
Jemgyýet Ýaz nygmaty
01.04.2024   25
Jemgyýet Täsirli geçen maslahat
16.02.2023   29
Jemgyýet Watanyň daýanjy
03.06.2024   17
Jemgyýet Yhlasly zähmet üstünligiň kepilidir
09.04.2024   35
Jemgyýet Wagyz-nesihat maslahaty
13.07.2024   11
Jemgyýet Gyzykly gezelenç çäresi
12.07.2024   23
image