Goşa toýuň şanyna
weather dashoguz 28° C Daşoguz

Goşa toýuň şanyna

Jemgyýet
12.06.2024  31

Daşoguz welaýatynyň Şabat etrabynyň  Altyn ýol geňeşligindäki Dilewar oba medeniýet öýünde Medeniýet we sungat işgärleriniň hem-de Magtymguly Pyragynyň şygryýet güni mynasybetli medeni çäre geçirildi.

Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň welaýat geňeşiniň, Tebigaty goramak jemgyýetiniň welaýat bölüminiň hem-de Daşoguz agrosenagat orta hünär okuw mekdebiniň bilelikde guramagynda geçirilen çärä talyp ýaşlar, mugallymlar gatnaşdylar.

Çärede çykyş edenler ynsan kalbynyň ruhy joşgunyna deňelýän milli medeniýetimiziň, sungatymyzyň häzirki ajaýyp döwrümizde belent sepgitlere eýe bolýandygy hem-de Gündogaryň görnükli söz ussady Magtymguly atamyzyň çuňňur pähim-paýhasa ýugrulan many-mazmunly goşgularynyň ähmiýeti dogrusynda giňişleýin gürrüň etdiler. Şeýle hem dana şahyrymyzyň şygyrlarynyň ösüp gelýän ýaş nesli watansöýüjilik, ynsanperwerlik ruhunda terbiýelemekde uly ähmiýete eýe bolup durýandygy babatda buýsanç bilen belläp geçdiler.

Meňzeş habarlar

Jemgyýet Şadyýan gyzjagazyň üstünligi
19.03.2024   52
Jemgyýet Ruhubelentlige beslenen dabaralar
05.04.2024   43
Jemgyýet Parahatçylyk we ynanyşmak taglymaty
24.04.2024   35
Jemgyýet «Täze güni» buşlaýan sene
21.03.2024   31
Jemgyýet Gözel tebigatyň goragynda
08.04.2024   28
Jemgyýet Täzelenişiň we joşgunyň pasly
29.03.2024   41
Jemgyýet Lukman zenanlar sylaglandylar
07.03.2024   71
image