Ganatly bedewleriň waspy
weather dashoguz 28° C Daşoguz

Ganatly bedewleriň waspy

Jemgyýet
26.04.2024  32

Daşoguz şäherindäki «Bagt köşgi» toý dabaralar merkezinde TMÝG-niň Daşoguz  welaýat geňeşiniň we Daşoguzyň Magtymguly Garlyýew adyndaky ýörite sungat mekdebiniň Türkmen bedewiniň milli baýramy mynasybetli guran çäresi «Şan-şöhraty dünýä dolan bedewim» diýlip atlandyryldy.

Çäräniň dowamynda tanymal atşynaslaryň, seýisleriň birnäçesi ata Watanymyzda atçylygy ösdürmek barada alnyp barylýan işlere öz ýürek buýsançlaryny beýan etdiler. Şonuň ýaly-da Daşoguzyň Magtymguly Garlyýew adyndaky ýörite sungat mekdebiniň talyp ýaşlarynyň ýerine ýetirmeklerinde ýelden ýyndam bedewlerimiziň, ajaýyp durmuşymyzyň waspyny edýän aýdym-sazlar belentden ýaňlanyp, joşgunly tanslar ýygnananlarda uly täsir galdyrdy. Şeýlelikde, bu çäre häzirki günlerde türkmen halkynyň milli baýlygy hasaplanylýan, dünýäde deňi-taýy bolmadyk gamyşgulak bedewlerimiziň şanyna çäksiz şatlyk-şowhun bilen dowam edýän dabaralaryň birine öwrülip, hemmeleriň göwnüni galkyndyrdy.

Meňzeş habarlar

Jemgyýet Halkara olimpiadanyň ýeňijileri
05.04.2024   40
Jemgyýet Gyzykly gezelenç çäresi
12.07.2024   23
Jemgyýet Dil bilmek — kämillik
15.03.2024   50
Jemgyýet Oraza tutmagyň saglyga peýdasy
13.03.2024   59
Jemgyýet Çagany ýaşdan...
04.06.2024   28
Jemgyýet Sagdyn jemgyýet — berkarar döwlet
29.04.2024   33
image