Gallaçylaryň armasy ýetirildi
weather dashoguz 28° C Daşoguz

Gallaçylaryň armasy ýetirildi

Ykdysadyýet
28.06.2024  29

«Pähim-paýhas ummany Magtymguly Pyragy» ýylynda Daşoguz welaýatynyň Köneürgenç etrabynyň gallaçylary 17500 gektar ýerde «guşgursak» ak bugdaýyň bereketli hasylyny kemala getirip, şu günler galla oragyny barha gyzgalaňly dowam etdirýärler. Ýokary guramaçylykly dowam edýän bu jogapkärli möwsümde günortanky gysga wagtlyk arakesme wagtynda medeni çäreler geçirilip, orak möwsümine gatnaşýanlaryň armasy ýetirilýär. Şeýle çäreleriň biri etrabyň «Akgala» daýhan birleşiginiň galla meýdanynda hem geçirildi.

Çärä il sylagly ýaşulular, kombaýnçylar, sürüjiler, kärendeçiler gatnaşdylar. Çäräniň dowamynda orak möwsümine gatnaşýan oba zähmetkeşlerine türkmeniň milli tagamlary hödürlendi. Medeniýet-sungat ussatlary özleriniň estrada we halk aýdym-sazlary bilen möwsüme gatnaşýanlara ruhy lezzet paýladylar. Olar aýdym-sazly çykyşlarynda rysgal-bereketli ýurdumyzyň bedew batly ösüşlerini, eşretli zamanamyzy, päk zähmeti wasp etdiler, etrap merkezi kitaphananyň işgärleri-de bu çärä işjeň gatnaşyp ýurdumyzda gündelik gazet-žurnallarda çap edilen täzeliklerdir hoş habarlar bilen tanyşdyrdylar. Dermanhana işgärleri Gahryman Arkadagymyzyň «Türkmenistanyň dermanlyk ösümlikleri» atly köp jiltli ylmy-ensiklopedik kitabynda beýan edilen dermanlyk ösümliklerden taýýarlanylan çaýlardan hödürlediler. Bu ýerde söwda-satuw işleri gurnalyp, gerek bolan harytlary satyn almaga mümkinçilik döredildi. Bu çäre orak möwsümine gatnaşýanlara ruhy lezzet paýlap, olary täze zähmet üstünliklerine ruhlandyrdy.

Meňzeş habarlar

Ykdysadyýet Ak bugdaýyň bol hasyly
04.07.2024   36
Ykdysadyýet Jogapkärli möwsüme taýýarlyk
05.06.2024   38
Ykdysadyýet Sürüm işleri geçirilýär
11.07.2024   37
Ykdysadyýet Gök ekinleriň idegi ýetirilýär
05.06.2024   18
Ykdysadyýet Islegli önümler öndürilýär
14.11.2023   28
Ykdysadyýet Döwrebap kärhananyň üstünlikleri
13.05.2023   39
Ykdysadyýet Ulgam ösüş ýolunda
15.12.2023   34
image