Erjel türgeniň üstünligi
weather dashoguz 25° C Daşoguz

Erjel türgeniň üstünligi

Sport
30.12.2022  63

Golaýda Aşgabat şäherinde adaty karate boýunça Türkmenistanyň Kubogyny almak ugrunda 16-17 ýaşly ýetginjekleriň arasynda ýaryş geçirildi. Ýaryşa Diýarymyzyň ähli welaýatlaryndan, Aşgabat şäherinden türgenler gatnaşdylar. Onda Daşoguz şäherindäki Alp Arslan adyndaky harby mekdebiň harby okuwçysy Aşyrmyrat Atajanow oňat netijeler bilen fuku-do we ku-do boýunça ikinji orna, şahsy tutluşyk, şahsy kata we toparlaýyn tutluşyk boýunça üçünji orna mynasyp boldy.

Türgen Türkmenistanyň Bedenterbiýe we sport baradaky döwlet komitetiniň Hormat haty, medaly we gymmat bahaly sowgady bilen sylaglandy.

Meňzeş habarlar

image