Ekerançylaryň yhlasly zähmeti
weather dashoguz 23° C Daşoguz

Ekerançylaryň yhlasly zähmeti

Ykdysadyýet
18.04.2024  15

Türkmenistanyň Prezidentiniň halkymyzy öz topragymyzda ýetişdirilýän ýeralma, gök-bakja önümleri bilen üpjün etmek babatda öňde goýýan wezipeleriniň üstünlikli berjaý edilmegine goşant goşmak ugrunda Daşoguz welaýatynda hem uly işler amala aşyrylýar. Şu günler ýeralma ekişi ahyrky gektarlarda alnyp barylýan bolsa, gök-bakja ekinleriň ýetişdirilmegi göz öňünde tutulýan meýdanlarda taýýarlyk çäreleri ýerine ýetirilýär.

Şabat etrabynyň S.Rozmetow adyndaky oba hojalyk paýdarlar jemgyýetiniň kärendeçi daýhanlary hem şu ýyl 75 gektar meýdandan ýeralmanyň bereketli hasylyny ýygnamagy maksat edinip, bu ugurdaky işlere irki möhletlerde girişdiler. Şonuň netijesinde, olar özlerine berkidilen meýdanlary sürüp, tekizläp, suwdan talabalaýyk gandyrdylar. Häzirki wagtda ezber daýhanlar şol ýerlerde ýeralmanyň ekişini tamamlaýjy tapgyrda dowam etdirýärler. Şunlukda, ýeralmanyň kadaly gögeriş alnan ýerlerinde ideg işlerine-de girişildi.

Meňzeş habarlar

Ykdysadyýet Bol hasyla ynam bilen
31.01.2023   30
Ykdysadyýet Raýat goranyşyna bagyşlanyldy
25.01.2023   12
Ykdysadyýet Yhlasly zähmetiň netijesi
14.05.2024   11
Ykdysadyýet Bugdaýa ideg edilýär
07.05.2024   13
Ykdysadyýet Ykdysady ulgamdaky sanly özgertmeler
12.06.2023   17
Ykdysadyýet Bank hyzmatlarynyň gerimi giňeýär
03.04.2024   14
Ykdysadyýet Islegli önümler öndürilýär
14.11.2023   17
Ykdysadyýet Ösüşiň möhüm ugry
14.12.2023   19
image