Döredijilik bäsleşiginiň jemi jemlendi
weather dashoguz 28° C Daşoguz

Döredijilik bäsleşiginiň jemi jemlendi

Jemgyýet
25.06.2024  25

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe ýurdumyzda giňden bellenilýän Medeniýet we sungat işgärleriniň hem-de Magtymguly Pyragynyň şygryýet güni mynasybetli «Daşoguz habarlary» gazetiniň redaksiýasynyň TKA-nyň Daşoguz welaýat birleşmesi bilen bilelikde yglan eden «Beýik Pyragynyň arzuw eden ajap eýýamy» atly döredijilik bäsleşiginiň jemi jemlendi. Bäsleşigiň jemlerine bagyşlanyp TKA-nyň Daşoguz welaýat birleşmesinde maslahat geçirildi.

Maslahatda TKA-nyň Daşoguz welaýat birleşmesiniň başlygy Aşyrdurdy Allaýew, «Daşoguz habarlary» gazetiniň baş redaktory Aýbölek Nurtaýewa dagy çykyş edip, berkarar döwletimizde akyldar şahyrymyz Magtymguly Pyragynyň doglan gününiň 300 ýyllygy mynasybetli dürli bäsleşikleriň, çäreleriň giň gerimde geçirilýändigini nygtadylar. Hormatly Prezidentimiziň we türkmen halkynyň Milli Lideri Gahryman Arkadagymyzyň tagallalary bilen akyldaryň döredijilik mirasyny öwrenmäge aýratyn uly üns berilýändigi hakynda çykyşlarda buýsanç bilen bellenildi.

Bu bäsleşik hem Magtymguly Pyragynyň arzuw eden ajap eýýamynyň ösüşlerini giňden ýaýmakda uly ähmiýete eýe boldy. Bular dogrusynda bellemek bilen, çykyş edenler bäsleşigiň netijesine laýyklykda, ýeňijileriň kesgitlenendigini aýtdylar. Netijede, ylym we bilim işgärleriniň kärdeşler arkalaşyklarynyň Daşoguz şäher geňeşiniň hünärmeni Aýgül Hojakowa birinji, Daşoguz şäheriniň prokurorynyň uly kömekçisi, ýustisiýanyň kiçi geňeşçisi Bibigül Ýagşymädowa ikinji, TMÝG-niň Görogly etrap geňeşiniň guramaçylyk bölüminiň müdiri Altyn Atakowa üçünji orunlara mynasyp boldular. TKA-nyň Daşoguz welaýat birleşmesiniň pudaklar boýunça utgaşdyryjysy Jumagül Hojaýewa, Daşoguz welaýat köpugurly hassahanasynyň laborant lukmany Nury Amanow, «Daşoguz habarlary» gazetiniň uly habarçysy Gözel Seýidowa dagy höweslendiriji baýraklar bilen sylaglandylar. Bäsleşigiň ýeňijilerine TKA-nyň Daşoguz welaýat birleşmesiniň ýadygärlik sowgatlary dabaraly gowşuryldy. 

Meňzeş habarlar

Jemgyýet «Myradym nesihat etmekdir halka»
09.07.2024   34
Jemgyýet Şadyýan gyzjagazyň üstünligi
19.03.2024   52
Jemgyýet Lukman zenanlar sylaglandylar
07.03.2024   71
Jemgyýet Iň gowy gyzlar gurnagy belli boldy
04.02.2023   30
Jemgyýet Sagdyn durmuş wagyz edildi
21.06.2024   19
Jemgyýet Halkara olimpiadanyň ýeňijileri
05.04.2024   40
Jemgyýet Bagtyýar maşgalalaryň şatlygy
07.06.2024   30
image