Bereketli ekiniň idegi ýetirilýär
weather dashoguz 28° C Daşoguz

Bereketli ekiniň idegi ýetirilýär

Ykdysadyýet
02.07.2024  26

Daşoguz welaýatynyň şalyçylary «Pähim-paýhas ummany Magtymguly Pyragy» ýylynda 8 müň 100 gektar ýerde şaly ekişini geçirdiler we şu günler onuň bereketli hasylyny kemala getirmek ugrunda tutanýerli zähmet çekýärler. Şu ýyl welaýatyň Saparmyrat Türkmenbaşy etrabynyň şalyçylyga ýöriteleşdirilen S.A.Nyýazow adyndaky hem-de «27-nji oktýabr» daýhan birleşikleriniň şalyçylary, degişlilikde, 4 müň 450 we 3 müň 150 gektar ýerde, etrabyň çägindäki «Ykbal açary» hojalyk jemgyýeti 500 gektar ýerde şaly ekişini talabalaýyk ýerine ýetirdiler. Her bir ekiniň ýokary hasyllylygy onuň tohumynyň hiline bagly bolýar. Şonuň üçin etrabyň tüwi öndürýän kärhanasynda ekiljek şalynyň tohumyny taýýarlamak işleri irgözinden maksadalaýyk alnyp baryldy. Şu ýyl tohumlyk üçin kärhanada şalynyň «Müňbaş», «Elenga», «Nöküs-2», «Bereket» ýaly görnüşleriniň tohumy taýýarlanyldy.

«27-nji oktýabr» daýhan birleşiginiň şalyçy kärendeçileri şalynyň bol hasylyny ýetişdirmek babatda ýylyň-ýylyna görelde bolýarlar. Olar şu ýyl hem şalynyň 13 müň 610 tonnasyny Watan harmanyna goşant etmek ugrunda yhlasly zähmet çekýärler.

Meňzeş habarlar

Ykdysadyýet Gowaça ekişi öndürijilikli barýar
23.04.2024   16
Ykdysadyýet Ak bugdaýyň bol hasyly
04.07.2024   37
Ykdysadyýet Yhlasly zähmetiň netijesi
14.05.2024   38
Ykdysadyýet Gallaçylaryň armasy ýetirildi
28.06.2024   29
Ykdysadyýet Bugdaýa ideg edilýär
07.05.2024   23
Ykdysadyýet Ekerançylaryň yhlasly zähmeti
18.04.2024   28
Ykdysadyýet Ýazdaky hereket — güýzdäki bereket
28.03.2024   31
Ykdysadyýet Islegli önümler öndürilýär
14.11.2023   28
image