Bereket önýän meýdanlar
weather dashoguz 28° C Daşoguz

Bereket önýän meýdanlar

Ykdysadyýet
27.06.2024  31

Ýurdumyzyň ähli ýerinde bolşy ýaly, şu ýyl Daşoguz welaýatynyň  Akdepe etrabynyň gallaçy daýhanlary hem ak bugdaýyň bol hasylyny ýetişdirmek ugrunda ýadawsyz zähmet çekdiler. Şonda olar geçen ýylyň güýzünde ekiş geçirilen 35 müň gektar meýdandan 63200 tonna ýokary hilli däne öndürmegi öňlerinde maksat edinip goýmak bilen, bu gadymy ekiniň idegini ýetirmäge çalyşdylar. Etrabyň gallaçylarynyň şeýle agzybirlikli aladalarynyň oňat netijeleri berendigini häzirki wagtda olaryň ýerlerinde dowam etdirilýän hasyl ýygymynda gazanylýan öňegidişlikler aýdyň tassyklaýar.

«Pähim-paýhas ummany Magtymguly Pyragy» diýlip atlandyrylan şu ýylda bereketli bugdaý hasylyny kemala getirip, şu günlerde ony ýitgisiz ýygnap, döwlet harmanyna tabşyrmak boýunça derwaýys işleri amala aşyrýan Magtymguly adyndaky daýhan birleşiginiň gallaçy kärendeçileriniň öndürijilikli zähmetleri-de muňa anyk mysaldyr. Çünki olar bugdaý oragynyň depginini onuň başyndan ýokary götermek bilen, şu wagta çenli özlerine degişli ekin meýdanlarynyň köp böleginde bu işi talabalaýyk geçirmegiň hötdesinden geldiler.

Daýhan birleşiginde 100-den gowrak kärendeçi gallaçylyk bilen meşgullanyp, olaryň garamagyndaky 520 gektar meýdanda ähli zerur çäreler bellenilen möhletlerde ýerine ýetirilipdir. Bu bolsa şol ýerlerde kadaly gögeriş alynmagyna, ekinleriň birkemsiz ösmegine, hasyl toplamagyna şert döredipdir. Şol möhüm işleri berjaý etmekde gallaçy daýhanlaryň onlarçasynyň has-da tapawutlanandyklaryny bellemek bolar.

Şeýle başarjaň kärendeçileriň hatarynda Altybeg Nuryýewiň, Suhan Allabergenowyň, Dädebaý Durdyýewiň, Amanbaý Nazarowyň we beýlekileriň atlaryny tutmak ýerliklidir. Sebäbi olar öz meýdanlarynda öňdäkileriň hatarynda orak geçirip, bugdaý öndürmek baradaky şertnamalaýyn borçnamalaryny has artygy bilen amal edipdirler. Şonda olaryň arasynda her gektaryň hasyllylygyny 50 — 60 sentnere ýetiren gallaçylaryň hem bardygy bellärliklidir.

Ýeri gelende bellesek, bu ýerde bugdaý oragyny geçirýän kombaýnlara Mämedin Kazakow, Hojamyrat Babaýew, Maksat Begmedow, Tirkeş Arazow dagy erk edýärler. Olaryň öz işlerinde ýeterlik tejribeleriniň bardygyny kombaýnlaryň hereketlerinden hem bilmek bolýar. Şonuň ýaly-da, ýygnalan bugdaýy kabul ediş bölümlerine daşamakda Durdymyrat Soltanow, Döwlet Işankulyýew ýaly ulag sürüjileriň aýratyn işjeňlik görkezýändiklerini bellemek gerek. Sebäbi bu hasylyň bökdençsiz hem-de ýitgisiz harmana goşulmagyny üpjün edýär.

Meňzeş habarlar

Ykdysadyýet Döwrebap kärhananyň üstünlikleri
13.05.2023   39
Ykdysadyýet Bank hyzmatlarynyň gerimi giňeýär
03.04.2024   28
Ykdysadyýet Ulgam ösüş ýolunda
15.12.2023   34
Ykdysadyýet Gowaçalara ideg möwsümi dowam edýär
11.07.2024   29
Ykdysadyýet Ýeralma hasyly ýygnalýar
11.06.2024   17
Ykdysadyýet Gowaçalara ösüş suwy tutulýar
15.07.2024   8
Ykdysadyýet Raýat goranyşyna bagyşlanyldy
25.01.2023   32
Ykdysadyýet Gallaçylaryň armasy ýetirildi
28.06.2024   29
image