Bedew atyň tarypyny aýdaly
weather dashoguz 23° C Daşoguz

Bedew atyň tarypyny aýdaly

Jemgyýet
15.04.2024  14

Bedewleriň syzgyrlygy, ýyndamlygy, güýçlüligi, ylahy  üşükliligi, eýesine wepadarlygy dogrusynda gadymdan galan hekaýatlar, rowaýat kysmy gürrüňler halk içinde kän. Şeýle gürrüňleriň birini obadaş ýaşulularyň birinden eşidipdim. Şol hekaýatda aýdylyşyna görä, gum içindäki obalaryň birinde mal-garaly, barjamly bir çopan ýaşapdyr. Öýlenip, özbaşdak öý-ojak bolup, halallygy, zähmetsöýerligi durmuş ýörelgesine öwren çopanyň goýunlarynyň baş sany ýylyň-ýylyna artyp, özbaşyna bir süri bolupdyr. Çopanyň ýakyn syrdaşy saýýan bedew aty hem bolupdyr. Ol uly aýlawlarda hemişe baýrakly orunlary eýeleýän bedewini aýratyn yhlas siňdirip seýisläpdir.

Günlerde bir gün çopan bedew atynda ynjalyksyzlyk duýýar. Şol gün agşam diýseň güýçli ýel turup, asman-zemini saýgarar ýaly bolmandyr. Uzakly gije dowam eden ýel daňdana golaý köşeşipdir. Daňdan adaty endigine görä ýataga baryp, mallaryndan habar alan çopan ahyrda bedew atynyň ýoklugyny bilýär. Serinden dürli pikir-oýlar gelip geçen çopan derhal bu ýagdaýyň sebäbini anyklamaga girişýär. Goňşy-golama, obadaşlara habar ýetirýär, emma gördüm-bildim bolmaýar. «Durnaň üstüne urna» diýlişi ýaly, şol wagt  çolugy hem agşamky tupanda goýun sürüsiniň hem tazygyp gidendigini habar berýär. Çopan wagt ýitirmän, obadaşlary bilen mallaryň gözlegine çykýar. Ýerli-ýerden yz çalyp ýörüşlerine uzaklaşman sürini tapýarlar. Sürä möjek aralaşyp mallaryň ýaralysynyň bardygyny bilýärler. Derhal sanap, sürüden kän malyň kem däldigini anyklaýarlar. Şonda çopany hem onuň ýanyndakylary bir ýagdaý haýran galdyrypdyr. Ýagny süriniň gapdalynda çopanyň bedewi hem gezip ýören eken.  Hol beýlede gapyrgalary kül-owram bolan möjegiň jesedi ýatan eken. Çopan sürini möjekden halas eden bedewiniň boýnundan gujaklapdyr.

Bu gürrüň bedewleriň näderejede duýgurlygyny, halkymyza Hak tarapyn berlen syrdaşdygyny beýan eýleýän wakanyň hekaýaty. Şemalsyz çöp başynyň gymyldamaýşy ýaly, hekaýatlar ýöne ýerden, howaýylykdan döremeýär. Hekaýatlar  durmuş hakykatyndan gözbaş alyp döreýär.

Meňzeş habarlar

Jemgyýet Watanyň mertebe tugy
09.03.2024   55
Jemgyýet Watanyň bagtyýar nesilleri
24.05.2024   7
Jemgyýet Bäsleşik geçirildi
07.03.2024   49
Jemgyýet Gowaça ekişiniň depgini ýokarlanýar
03.04.2024   16
Jemgyýet Bilimli nesil — Watanyň guwanjy
29.04.2024   13
Jemgyýet Täzelenişiň we joşgunyň pasly
29.03.2024   30
Jemgyýet Pyragynyň arzuwlan zamanasynyň waspy
21.02.2023   13
Jemgyýet Ynsanperwerlige çagyrýan goşgular
02.04.2024   14
image