Baýramçylyga bagyşlandy
weather dashoguz 28° C Daşoguz

Baýramçylyga bagyşlandy

Jemgyýet
23.03.2024  50

Türkmenistanyň Demokratik partiýasynyň Daşoguz şäher komiteti Beki Seýtäkow adyndaky mugallymçylyk mekdebi bilen bilelikde Milli bahar baýramy mynasybetli «Dabarasy dolup bütin äleme, bagty buşlap, Nowruz geldi ilime!» atly aýdym-sazly dabaraly maslahat geçirdi. Mugallymçylyk mekdebiniň mejlisler zalynda geçirilen dabaraly maslahatda çykyş edenler bagtyýar we joşgunly ýaşaýşyň baýramy bolan Nowruz baýramynyň baharyň buşlukçysy hasaplanyp, ynsanlary birek-birege ýakynlaşdyrýan, dostlukly gatnaşyklary pugtalandyrýan, zähmetsöýerlige ruhlandyrýan baýramdygyny bellediler.

Dabaranyň dowamynda mugallymçylyk mekdebiniň aýdym-saz toparynyň ýerine ýetiren baýramçylyk çykyşlary dabara gatnaşanlara ruhy lezzet paýlady.

Meňzeş habarlar

Jemgyýet 8-nji mart Halkara zenanlar güni
08.03.2024   80
Jemgyýet Goşa toýuň şanyna
12.06.2024   31
Jemgyýet Aýlaryň serweri
09.03.2024   52
Jemgyýet Il saglygy – ýurt baýlygy
06.07.2024   37
Jemgyýet Parahatçylyk we ynanyşmak taglymaty
24.04.2024   35
Jemgyýet Wagyz-nesihat maslahaty
13.07.2024   11
Jemgyýet «Myradym nesihat etmekdir halka»
09.07.2024   34
Jemgyýet Kalplara nur, ömre ylham Pyragy
21.06.2024   31
image