Bäsleşik geçirildi
weather dashoguz 23° C Daşoguz

Bäsleşik geçirildi

Jemgyýet
07.03.2024  49

Gündogaryň akyldary we nusgawy şahyry Magtymguly Pyragynyň doglan gününiň 300 ýyllygy mynasybetli Beki Seýtäkow adyndaky Mugallymçylyk mekdebinde «Arzuwlan eýýamyň geldi, Pyragy!» atly döredijilik bäsleşigi geçirildi.

Mekdebiň türkmen dili we edebiýat birleşmesiniň guramagynda geçirilen bäsleşikde talyplar Magtymguly Pyragynyň goşgusyny labyzly okamak, şahyryň döredijiligine degişli sowallara jogap bermek, söz ussadynyň şygyrlaryny many taýdan derňäp gürrüň bermek we sergi taýýarlamak ýaly şertler esasynda bäsleşdiler. Bäsleşige 6 sany talyp gatnaşyp, özleriniň ukyp-başarnyklaryny açyp görkezdiler. Bäsleşigiň netijesine görä, ýeňijiler kesgitlenip, olara  TDP-niň welaýat komitetiniň sowgatlary we Hormat hatlary gowşuryldy

Meňzeş habarlar

Jemgyýet Ýaş lukmanyň täzeçil gözlegleri
30.04.2024   15
Jemgyýet Işjeňligiň döwrebap nusgasy
13.02.2023   41
Jemgyýet Sarpaly bedewler
15.04.2024   29
Jemgyýet Maşgala gymmatlygy — döwrüň talaby
09.04.2024   22
Jemgyýet Magtymguly Pyragy — ylham çeşmesi
20.03.2024   27
Jemgyýet 8-nji mart Halkara zenanlar güni
08.03.2024   52
Jemgyýet Atlar bilen bagly aýtgylar
22.04.2024   9
image