Bäsleşigiň döwlet tapgyrynyň ýeňijisi
weather dashoguz 28° C Daşoguz

Bäsleşigiň döwlet tapgyrynyň ýeňijisi

Jemgyýet
03.05.2024  31

Türkmenistanyň Bilim ministrliginiň we Kärdeşler arkalaşyklarynyň Milli merkeziniň ýurdumyzyň orta mekdepleriniň arasynda yglan eden «Iň gowy mekdep kitaphanasy» bäsleşiginiň döwlet tapgyrynyň jemi jemlenildi.

Bäsleşikde kitaphana işini döwrebap derejede guramakda, mekdep okuwçylaryny kitap okamaga höweslendirmekde tapawutlanan ýurdumyzyň orta mekdepleriniň kitaphanaçylary ýüze çykaryldy.

Bilşimiz ýaly, bu bäsleşikde bilim edaralarynda kitaphana işleriniň guralyşyny has-da kämilleşdirmek, mekdep okuwçylarynyň kitaba bolan söýgüsini artdyrmak esasy maksat edinilýär. Bu babatda mekdep kitaphanaçylarynyň alyp barýan işleriniň hem ähmiýeti örän uludyr. Bäsleşigiň döwlet tapgyrynda Daşoguz şäherindäki daşary ýurt dillerine ýöriteleşdirilen 36-njy orta mekdebiň kitaphanaçysy Mährijemal Rejepbaýewa birinji orna mynasyp boldy we degişli derejeli Hormat haty bilen sylaglanyldy. Bu guwandyryjy netijeler ulgamyň ösüşli menzilleriniň rowaçlyklara beslenýändigini ýene-de bir gezek aýdyň görkezdi.

Meňzeş habarlar

Jemgyýet Bäsleşigiň welaýat tapgyry
11.05.2024   32
Jemgyýet Gyzykly gezelenç çäresi
12.07.2024   23
Jemgyýet Sagdyn jemgyýet — berkarar döwlet
20.04.2024   25
Jemgyýet Ýaşaýyş hakynda aýdym
20.05.2024   35
Jemgyýet Bäsleşik geçirildi
18.03.2024   54
Jemgyýet Bedew atyň tarypyny aýdaly
15.04.2024   33
Jemgyýet Sähradaky haýyrly işler
16.03.2024   64
image