Atlar bilen bagly aýtgylar
weather dashoguz 28° C Daşoguz

Atlar bilen bagly aýtgylar

Jemgyýet
22.04.2024  27

Seljuk begiň syrly sandygy bolup, bu sandygy özi öleninden soň açmagy ogullaryna sargyt edipdir. Beg garrap, dünýäden ötende, onuň agtyklary Togrul beg bilen Çagry beg sandygy açýarlar. Sandygyň içinde şeýle mazmunly wesýetnama bar eken: «Zürýatlarym, nesil-neberelerim! Meniň janym hak eýäme gowşansoň, yzymda galan atyma maňa seredişiňiz ýaly serediň! Jan berenden soňra bolsa, ony meniň ýanymda jaýlaň!».

* * *

Agyr söweşleriň birinde Tumar şanyň atyna duşman naýzasy sünjülip, heläk bolýar. Batyr şa aýal atynyň eýerini arkasyna daňýar-da, başga ata münüp, derrew söweşe girýär. Ony gören urşujylar öňküsinden-de gazaply söweşýärler. Uruşda duşman goşuny derbi-dagyn edilýär. Tumar şa:

— Söweşde men ýeňmedim, meniň atym ýeňdi — diýip, buýsanç bilen atynyň eýerini köşgüniň diwaryndan asyp goýupdyr.

* * *

Aýdyşlaryna görä, Isgender öz Busefaly barada şeýle ýazgylary galdyryp gidipdir: «Busefal meniň ýoldaşym, doganym». «Men Busefalyň üstünde otyrkam, dünýäniň ýarysyna däl, barysyna golumy ýetirýärin». «Hemişe ýörişe gidenimde, Busefal ýüzüni asmana — Alla tarap öwürýär. Belki, meniň işimiň rowaç almagy şonuň üçindir».

* * *

Asyrlaryň dowamynda türkmeniň saz sungatynyň läheňleriniň sünnälik bilen döreden «At çapan», «At çapar», «Göroglynyň at oýnadyşy», «Şadilli» ýaly nusgawy saz eserleri behişdi bedewlerimiziň şanyna mukamlardan dikilen ýadygärliklerdir.

Meňzeş habarlar

Jemgyýet Täsirli gezelenç
06.05.2024   25
Jemgyýet Ýurduň daýanjy ýaşlar
14.02.2023   51
Jemgyýet Kalplara nur, ömre ylham Pyragy
21.06.2024   31
Jemgyýet Bäsleşik geçirildi
07.03.2024   74
Jemgyýet Şu günki yhlas — ertirki üstünlik
04.04.2024   32
Jemgyýet Halk döredijiligi — egsilmez hazyna
03.06.2024   37
Jemgyýet Bilimli nesil — Watanyň guwanjy
29.04.2024   34
Jemgyýet Güller — göwünleriň bezegi
18.04.2024   39
image