8-nji mart Halkara zenanlar güni
weather dashoguz 23° C Daşoguz

8-nji mart Halkara zenanlar güni

Jemgyýet
08.03.2024  52

Pähim-paýhas ummany Magtymguly Pyragy ýylymyzda gül-lälelere beslenip gelen bahar paslynyň dowam edýän ajaýyp günlerinde Halkara zenanlar güni – 8-nji mart baýramçylygyny uludan bellemeklik her bir ynsanyň kalbyny heýjana salýar. Diýarymyzyň çar künjeginde bu ajaýyp bahar baýramy mynasybetli dürli çäreler barha dabaralanýar. Döwlet derejesinde edilýän şeýle tagallalar mährem enelerimiziň, mähriban gelin-gyzlarymyzyň göwünlerini galkyndyryp, ýüreklerini has-da joşdurýar.

Parasatly türkmen zenanlary taryhyň islendik döwürlerinde maşgala ojagynyň sarsmaz sütüni, edep-terbiýe, ahlak gözelliginiň ajaýyp nusgasy şeýle hem öýüniň nury, ýaraşygy bolupdyr. Olar tebigatyň adamzada bagyş eden iň asylly häsiýetleri özlerinde jemläp, ony eýýamlardan eýýamlara geçirýärler. Türkmen halky öz zenanlaryny, mähek daşyna deňelýän kümüş saçly eneleri hemişe ýokary mertebelerde goýup, arzylaýan halk.

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe olary “Zenan kalby” ordeni bilen sylaglap,  Halkara zenanlar güni mynasybetli köp çagaly enelere “Ene mähri” diýen hormatly atlar dakylýar. 8-nji mart baýramçylygynyň bellenilýän toýly günlerinde eneleriň, türkmen zenanlarynyň waspy şahyrana şygyrlarda, hoş owazly aýdym-sazlarda, surat eserlerinde mahlasy tutuş adamzadyň dilinde belentden belent ýaňlanýar.     

 

Nazaket HASANOWA,
Lebap welaýatynyň Çärjew etrabynyň
48-nji orta mekdebiniň mugallymy.

Meňzeş habarlar

Jemgyýet Sagdyn jemgyýet — berkarar döwlet
20.04.2024   8
Jemgyýet Gözelligiň we nuranalygyň baýramy
06.03.2024   40
Jemgyýet Gadymy senediň galkynyşy
27.03.2024   27
Jemgyýet Akyldaryň döredijiligine bagyşlandy
20.03.2024   21
Jemgyýet Şu günki yhlas — ertirki üstünlik
04.04.2024   17
Jemgyýet Güller — göwünleriň bezegi
18.04.2024   16
Jemgyýet Ynsanperwerlige çagyrýan goşgular
02.04.2024   14
Jemgyýet Ýurduň daýanjy ýaşlar
14.02.2023   34
image